W myśl obowiązujących przepisów w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej dochód do opodatkowania ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja.

W przypadku likwidacji działalności między styczniem a listopadem rozliczenia podatku dochodowego od remanentu likwidacyjnego dokonuje się w terminie przewidzianym do wpłaty zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej, czyli do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. przy likwidacji w marcu, rozliczenia dokonuje się do 20 kwietnia). Natomiast zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności dokonanej w grudniu 2008 r. należy wykazać w części J zeznania PIT-36, a w przypadku podatników opodatkowanych liniowym PIT w części I zeznania PIT-36L.

Przedsiębiorca, który zdecydował się zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej, musi obliczyć i zapłacić podatek dochodowy. Jeśli decyzję o likwidacji firmy podjął w grudniu 2008 r., rozliczenia dokonuje w składanym do 30 kwietnia 2009 r. zeznaniu rocznym.

Wypełnienie zeznania

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną według skali wypełniają PIT-36 i w części J zeznania w pozycji 186 (podatnik) i 187 (małżonek podatnika) wykazują zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej. W poz. 188 zeznania PIT-36 podatnicy wykazują podatek należny, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. To już kwota uwzględniająca podatek od remanentu likwidacyjnego.

Natomiast podatnicy opodatkowanych liniowym PIT rozliczają się w PIT-36L. W tym przypadku w części I zeznania w poz. 54 należy wykazać zryczałtowany podatek od dochodu z likwidacji działalności gospodarczej dokonanej w grudniu 2008 r., zaś w poz. 55 podatek należny.