Jeżeli podatnik podatku liniowego zdecyduje się na zlikwidowanie działalności, to musi o tym powiadomić urząd skarbowy. Obowiązek ten wynika z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Ważna data

- Za datę likwidacji działalności gospodarczej uznaje się datę określoną w zawiadomieniu. Jest to dzień, na który sporządza się remanent likwidacyjny i dokonuje się ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego - wyjaśniła GP Renata Mikulewicz, radca prawny, dział szkoleń Kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska we Wrocławiu.

Jak podkreśliła, nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli:

  • w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw składniki majątku objęte remanentem zostały wniesione w formie wkładu lub aportu do nowo powstałego lub istniejącego przedsiębiorcy,
  • nastąpiła całkowita lub częściowa zmiana branży,
  • osoba fizyczna wniosła w formie wkładu lub aportu do spółki cywilnej albo spółki handlowej składniki majątku objęte remanentem,
  • nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową lub osobowej spółki handlowej w inną osobową spółkę handlową albo w kapitałową spółkę handlową.

Spis z natury

Podatnicy likwidujący działalność sporządzają na dzień likwidacji spis z natury obejmujący towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpady oraz rzeczowe składniki majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi i dokonuje jego wyceny według cen zakupu.

- Podatek dochodowy z remanentu likwidacyjnego wynosi 10 proc. dochodu, ustalanego za pomocą wskaźnika procentowego udziału dochodu w przychodach - podkreśla Renata Mikulewicz.

Ustalając wskaźnika udziału dochodu w przychodach, należy przyjąć dochód i przychód z działalności gospodarczej uzyskany w:

  • okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc likwidacji tej działalności,
  • poprzednim roku podatkowym - jeżeli w ww. okresie dochód nie wystąpił.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości remanentu likwidacyjnego, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc likwidacji działalności gospodarczej oraz w roku poprzednim nie wystąpił dochód z tej działalności.

Podatek od dochodu z likwidacji ustalony według określonych wyżej zasad, jako podatek zryczałtowany, nie łączy się z innymi dochodami i nie wykazuje się go w zeznaniu rocznym.

Zapłata podatku

Podatek jest płatny w terminie zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Do deklaracji podatnik obowiązany jest dołączyć spis z natury sporządzony na dzień likwidacji, obejmujący, jak wskazano wyżej, towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, wyroby gotowe, braki i odpady oraz rzeczowe składniki majątku związane z prowadzoną działalnością w tym także dzieła sztuki, eksponaty muzealne i aparaturę audio-wizualną, jeżeli wydatki na ich nabycie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów niebędących środkami trwałymi.

- Dochód uzyskany ze sprzedaży polikwidacyjnej pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów oraz wyposażenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym - stwierdziła Renata Mikulewicz.

Należy jednak pamiętać, że omówiony wyżej sposób ustalenia dochodu przy likwidacji działalności gospodarczej nie obejmuje środków trwałych.

PRZYKŁAD: JAK WYLICZYĆ PODATEK

Podatnik zlikwidował działalność gospodarczą z dniem 5 maja 2007 r. Według sporządzonego na ten dzień remanentu likwidacyjnego łączna wartość pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz wyposażenia wyniosła 15 400 zł.

W okresie od 1 lutego 2007 r. do 30 kwietnia 2007 r. podatnik uzyskał z działalności gospodarczej:

  • przychody - 12 000 zł,
  • koszty uzyskania przychodu - 9 540 zł,
  • dochód (12 000 zł - 9 540 zł) - 2 460 zł

Wskaźnik procentowy udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności - (2460: 12 000) x 100 = 20,5 proc.

Dochód z remanentu likwidacyjnego stanowi iloczyn 15 400 x 20,5 proc. = 3 157,00 zł.

Zryczałtowany 10-proc. podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego wynosi 315,70 zł (10 proc. od kwoty 3157,00 zł).

Krzysztof Tomaszewski

krzysztof.tomaszewski@infor.pl