Na dzisiejszym posiedzeniu Sejm będzie głosował nad poprawkami Senatu zgłoszonymi do ustawy o rachunkowości. Posłowie powinni przyjąć większość zaproponowanych zmian, ponieważ sejmowa Komisja Finansów Publicznych na 17 zgłoszonych zmian zarekomendowała, aby tylko dwie zostały odrzucone.

Poprawki Senatu mają charakter precyzujący i porządkujący. Odnoszą się do unormowań regulujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i do przepisów przejściowych.

Przypomnijmy, że zmiany w ustawie o rachunkowości zakładają uregulowanie w niej kwestii usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Certyfikat księgowy będzie można uzyskać wyłącznie po zdaniu egzaminu. Przepis przejściowy przewiduje jednak możliwość uzyskania certyfikatu księgowego bez egzaminu przez osoby, które złożą stosowny wniosek przed 30 czerwca 2010 r. Kandydaci muszą jednak spełniać określone w tym przepisie warunki, przede wszystkim w zakresie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia.

Zmiany w prawie bilansowym zakładają również wprowadzenie zasad przeliczania dla celów ewidencji księgowej operacji wyrażonych w walutach obcych, w tym przychodów i kosztów, a w konsekwencji ustalenia różnic kursowych, w analogiczny sposób jak w ustawach o podatku dochodowym. Nowe regulacje wprowadzają też m.in. odpowiedzialność członków organów jednostki (np. rad nadzorczych) za sporządzanie i publikację sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności.

Ponadto nowelizacja dostosowuje krajowe przepisy do postanowień Dyrektywy z 14 czerwca 2006 r. Zmiany w tym zakresie przewidują wprowadzenie nowych obowiązków informacyjnych, m.in. wykazania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi wraz z ich kwotami oraz informacji o charakterze tych powiązań, jeżeli nie zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych.