W piśmie skierowanym do ministra finansów rzecznik praw obywatelskich (RPO) wskazał na problem osób fizycznych korzystających ze środków finansowych przyznawanych w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (dalej: PO KL). Chodzi o środki przyznawane na rozwój przedsiębiorczości w kwocie do 40 tys. zł oraz wsparcia pomostowego wypłacanego miesięcznie w okresie do 6 lub 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji.

Problem dotyczy tego, czy pieniądze otrzymywane w ramach programu przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu.

RPO wskazał, że w ocenie instytucji zajmującej się jego wdrażaniem środki przekazane uczestnikom projektu nie podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT. Przepis zwalnia z podatku dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W piśmie wskazano, że minister nie odpowiedział na prośbę instytucji zarządzające PO KL o wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, które otrzymały wymienione środki finansowe w 2008 roku. W ocenie rzecznika kwestia opodatkowania dofinansowania ze środków unijnych jest obecnie niezwykle istotna i należy ją pilnie uregulować. Uważa on, że brak jednoznaczności w zakresie wysokości dofinansowania w sposób istotny może utrudniać beneficjentom nie tylko przygotowanie niezbędnych dokumentów, ale również rzetelną analizę dochodowości planowanych przedsięwzięć.