Plany kont jednostek budżetowych i samorządowych zostaną rozszerzone o dodatkowe konta, m.in. 137 – Rachunek środków europejskich i 227 – Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich. Taką zmianę przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont m.in. jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Ma to na celu ułatwienie sporządzenia sprawozdania miesięcznego i rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich (RB-28UE). Obowiązek ich tworzenia przez jednostki będące dysponentami środków budżetu państwa wynika z rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Zgodnie z uzasadnieniem projektu konto 137 służyć będzie do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na pomocniczym rachunku bankowym. Rachunek ten mogą natomiast otwierać państwowe jednostki budżetowe w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na konto to mogą być przelewane środki przeznaczone m.in. na sfinansowanie płatności dotyczących w szczególności: umów zleceń, kosztów delegacji, płatności walutowych, a także środków pieniężnych przeznaczonych na współfinansowanie.

Z kolei konto 227 będzie pomocne do ewidencji i rozliczeń środków europejskich. Na tym koncie ewidencjonowane będą m.in. kwoty zobowiązań (państwowych jednostek budżetowych) wobec odbiorców (wykonawców) uregulowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.