Skąd fiskus pobiera dane, informacje od 1 stycznia 2012 r. nie jest już obowiązkowa aktualizacja niektórych danych podatkowych?

Ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników od 1 stycznia 2012 r. osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT (tj. dla których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL) zostały zwolnione z obowiązku dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych.

Źródłem danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych o tych podatnikach, w tym m.in. o adresie miejsca zameldowania, od 1 stycznia 2012 r. jest wyłącznie rejestr PESEL.

Adres miejsca zamieszkania i adres miejsca zameldowania nigdy nie były traktowane przez organy podatkowy jako tożsame. Jakie dane interesują urzędy skarbowe?

Do 31 grudnia 2011 r. formularze zgłoszeń identyfikacyjnych/zgłoszeń aktualizacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) zawierały pola przeznaczone na wpisanie zarówno adresu miejsca zamieszkania, jak i adresu miejsca zameldowania (stałego lub czasowego, jeżeli brak jest stałego), z tym że gdy adres miejsca zameldowania podatnika był taki sam jak jego adres miejsca zamieszkania, podatnik nie musiał wypełniać pól dotyczących adresu miejsca zameldowania.

Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT nie muszą składać zgłoszeń aktualizacyjnych w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania.

W przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem VAT, za aktualizację uznaje się podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym. Jednocześnie jeżeli taki podatnik chce poinformować urząd skarbowy o zmianie adresu miejsca zamieszkania, gdy np. nie ma on obowiązku składania w danym momencie deklaracji podatkowych, może to zrobić, składając formularz zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3.

Czyli złożenie aktualizacji ZAP-3 to prawo, a nie obowiązek podatnika?

Tak. Ponadto trzeba pamiętać, że na określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego dla podatników ma wpływ adres miejsca zamieszkania, a nie adres miejsca zameldowania.