Celem założeń projektu ustawy o wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych jest głównie implementacja Dyrektywy Rady 2010/24/UE z 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Jakie regulacje zawierają przepisy unijne?

Dyrektywa wprowadza nowe instrumenty prawne, w związku z tym dostosowanie przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego obejmuje takie zmiany jak: wprowadzenie instrumentów takich jak jednolite tytuły wykonawcze i jednolite formularze dotyczące powiadomień dostępne we wszystkich językach państw członkowskich, które zastąpią krajowe tytuły wykonawcze na potrzeby współpracy międzynarodowej, utworzenie centralnego biura łącznikowego do kontaktów z innymi państwami, a także biur łącznikowych, w przypadku znacznie zwiększonego napływu wniosków.

Organem nadzoru, którego zadaniem będzie także utrzymywanie kontaktów z Komisją Europejską, pozostanie minister finansów.

Czy taki rozkład kompetencji jest potrzebny?

Na pewno usprawni on realizację wniosków i zwiększy efektywność egzekucji.

Czy zmienią się jakieś procedury?

Nowym elementem jest zmiana sposobu naliczania odsetek, wprowadzenie spontanicznej wymiany informacji bez wniosku w sprawach dotyczących zwrotu podatku, poszerzenie zakresu należności podlegających dochodzeniu o podatki pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem składek na ubezpieczenie społeczne i sankcji karnych.

Dyrektywa 2010/24/UE przewiduje również fakultatywną obecność obcych urzędników podczas postępowań administracyjnych w drodze porozumienia z innymi państwami.

Nowa współpraca ma odbywać się drogą elektroniczną. Teraz jest inaczej?

Obecnie współpraca międzynarodowa odbywa się drogą elektroniczną wyłącznie pomiędzy ministrem finansów wykonującym zadania organu wnioskującego i wykonującego a obcymi państwami z wykorzystaniem sieci CCN udostępnionej wszystkim krajom członkowskim przez Komisję Europejską. Jednak w toku projektowanych zmian współpraca pomiędzy organami egzekucyjnymi i centralnym biurem łącznikowym będzie również odbywała się drogą elektroniczną.