Od listopada banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) stosują nowy wzór informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest on zawarty w załączniku do rozporządzenia z 10 października 2011 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1359). Informacje o rachunkach wysyłane są do ministra finansów.

Nowe rozporządzenie związane jest z wejściem w życie w sierpniu tego roku przepisów zwiększających częstotliwość przekazywania tych danych. Zamiast jednego, obowiązują dwa okresy sprawozdawcze w miesiącu: od 1. do 15. dnia miesiąca i od 16. do ostatniego dnia miesiąca.

Większość rozwiązań jest kontynuacją przepisów dotychczasowego rozporządzenia z 2006 r. Banki i SKOK-i mają jednak mniej czasu na korygowanie błędnych informacji.

Wyjaśnijmy, że podmioty te w przypadku stwierdzenia błędów w doręczonej informacji o rachunkach mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić w formie pisemnej, że przekażą skorygowaną informację w terminie do 7 dni od dnia ujawnienia błędów. Wcześniej obowiązywał termin 30-dniowy.

Łukasz Kupiec, ekspert podatkowy w KPMG, tłumaczy, że rozporządzenie przewiduje dwa sposoby przekazywania informacji o rachunkach: drogę elektroniczną (e-mail) albo na nośniku CD-ROM lub DVD.

– Informacja przekazywana jest przez upoważnionych do tego pracowników – podkreśla Łukasz Kupiec.

Ekspert zwraca uwagę, że doręczanie ministerstwu informacji na fizycznym nośniku danych może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego (wyłącznie przesyłką poleconą z wymaganym dopiskiem) lub przedsiębiorcy mającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej. Osoba doręczająca taką informację musi zawsze potwierdzić jej przekazanie w rejestrze prowadzonym przez urząd.

– Rozporządzenie wymaga, aby warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach zostały uprzednio w formie pisemnej uzgodnione z Ministerstwem Finansów – podkreśla ekspert KPMG.

Informacje od banków i SKOK-ów muszą dotrzeć do resortu finansów w terminie do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego. Obowiązek informacyjny nie dotyczy rachunków bankowych założonych i zlikwidowanych w tym samym okresie sprawozdawczym.

Informacje przekazywane są do 7. dnia następnego okresu sprawozdawczego

Etap legislacyjny

Weszło w życie 1 listopada 2011 r.