Rozmowa z Markiem R. Jankowskim, brokerem ubezpieczeniowym

Od 17 maja obowiązuje ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. W związku z tą ustawą pracownicy administracji skarbowej znaleźli ofertę ubezpieczenia OC dla siebie. Kto może do takiego ubezpieczenia przystąpić i od kiedy będzie objęty ochroną?

Z ochrony ubezpieczeniowej może skorzystać każdy funkcjonariusz, który bierze udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez organ administracji publicznej lub z jego upoważnienia. Zatem wszyscy funkcjonariusze publiczni, którzy w jakimkolwiek stopniu mogą się przyczynić do podjęcia decyzji z rażącym naruszeniem prawa lub jej zaniechania. Myślę, że każdy z funkcjonariuszy sam najlepiej będzie wiedział, czy ustawa jego dotyczy, czy też nie.

Dziś do programu ubezpieczenia przystępują funkcjonariusze urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb celnych, Ministerstwa Finansów. Drugi, bliźniaczy program ubezpieczeniowy adresowany jest do funkcjonariuszy administracji samorządowej oraz rządowej zespolonej.

Przystępowanie do umowy ubezpieczenia odbywa się przez dokonanie zgłoszenia w formie deklaracji przystąpienia oraz opłaceniu jednorazowo rocznej składki. Pierwszy termin ubezpieczenia zgłoszonych funkcjonariuszy przypada na 1 lipca br. Kolejne osoby będą obejmowane ochroną w cyklach miesięcznych, w miarę dokonywania zgłoszeń.

Ile wyniesie składka miesięczna za jedną osobę?

Składka uzależniona jest od sumy gwarancyjnej, ta zaś – od rocznego wynagrodzenia funkcjonariusza, które jest wyznacznikiem najwyższego, możliwego roszczenia skierowanego przez prokuratora okręgowego do funkcjonariusza. Dla przykładu za ubezpieczenie do sumy gwarancyjnej 30 tys. zł funkcjonariusz zapłaci 40 zł rocznie, do 50 tys. zł – 60 zł. Biorąc za przykład inne programy, gdzie składki wahają się od 140 do ponad 300 zł, program wybrany przez pracowników skarbowych jest bardzo atrakcyjny.

Załóżmy, że urzędnik naruszy prawo i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Co w takiej sytuacji zagwarantuje mu ubezpieczenie?

W ramach ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciel gwarantuje:

– wypłatę odszkodowana w wysokości wskazanej przez prokuratora okręgowego lub określonej w prawomocnym wyroku sądu z powództwa prokuratora,

– pokrycie dodatkowych kosztów niezbędnej ochrony prawnej (wynagrodzenia rzeczoznawców, ekspertów oraz obrony sądowej) do 10 tys. zł ponad sumę gwarancyjną.

Suma gwarancyjna dotyczy jednego i wszystkich zdarzeń. Oznacza to, że w przypadku ubezpieczenia na 100 tys. zł i roszczenia w wysokości 45 tys. zł pozostanie do wykorzystania w danym roku limit 55 tys. zł.

W przypadku roszczenia wobec funkcjonariusza wszystkie sprawy w jego imieniu prowadzić będzie ubezpieczyciel. To bardzo istotne z punktu widzenia zaangażowania urzędnika. Czasem samo prowadzenie korespondencji może nastręczać wiele problemów.