Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) są potrzebne skarbowcom w związku z wejściem w życie 17 maja ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

– W przypadku spowodowania szkody na skutek zawinionego działania bądź zaniechania urzędnik będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności maksymalnie do wysokości dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia – stwierdza Marcin Sobieszek, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna.

Tomasz Napierała, doradca podatkowy, partner w ABC Tax, dodaje, że odszkodowanie to może wystąpić jednak wielokrotnie, gdy będzie kilka przypadków rażącego naruszenia prawa.

– Biorąc pod uwagę, że suma gwarancyjna zmniejsza się przy każdej wypłacie, w pewnych przypadkach ubezpieczenie może być niewystarczające – zauważa Tomasz Napierała.

Jednak gdyby nie było ochrony ubezpieczeniowej, widmo odpowiedzialności majątkowej mogłoby sparaliżować wykonywanie obowiązków zawodowych przez urzędników skarbowych.

Ubezpieczenie stanowić będzie niewątpliwie instrument ograniczający w istotny sposób konieczność finansowania z majątku osobistego ewentualnych odszkodowań przez urzędników. Samo wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej urzędników to dobra wiadomość dla podatników.

Wpływ objęcia ochroną ubezpieczeniową pracowników skarbówki na sytuację podatników uzależniony jest od warunków ubezpieczenia – dodaje Marcin Sobieszek.

Według eksperta, jeżeli ubezpieczyciel będzie pokrywał szkody jedynie z tytułu określonych błędów do określonej wysokości, to urzędnicy i tak będą musieli rozważnie podejmować decyzje wobec podatników, chcąc uniknąć osobistej odpowiedzialności majątkowej.

Z kolei Tomasz Napierała przypomina, że z perspektywy podatnika wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej miało stanowić pewien bodziec do większej staranności urzędników.

Gdy urzędnicy są ubezpieczeni, bodziec ten traci na znaczeniu, więc dla podatników to nie jest dobra wiadomość. Z drugiej strony – jak stwierdza Tomasz Napierała – przystępowanie urzędników do programów ubezpieczeniowych jest w tej sytuacji jak najbardziej zrozumiałym wyrazem przezorności.

Tomasz Napierała przypomina także, że wejście w życie ustawy o odpowiedzialności urzędników nie zmieniło zasad odpowiedzialności innej niż majątkowa ponoszonej przez urzędników – przede wszystkim odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z ustaw i pragmatyk służbowych. Ubezpieczenie oczywiście nie chroni przed tego rodzaju odpowiedzialnością.

Ubezpieczenie OC skarbowców

Do wyboru urzędnicy będą mieć pięć sum gwarancyjnych: od 30 tys. zł do 150 tys. zł, a ubezpieczyciel pokryje koszty ochrony prawnej do 10 tys. zł. Koszt ubezpieczenia zależy od wybranej sumy gwarancyjnej od 40 zł do 140 zł rocznie (w przeliczeniu na składkę miesięczną: od 3,30 zł do 11,60 zł).