Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych wniosek Komisji Europejskiej dotyczący dyrektywy rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, podając termin na zajęcie stanowiska w tej sprawie przez rząd do 31 marca 2011 r. Czym jest skonsolidowana podstawa opodatkowania?

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (z jęz. ang. CCCTB) stanowi zbiór wspólnych przepisów dotyczących obliczania podstawy opodatkowania CIT przedsiębiorstw, które są rezydentami w UE, oraz położonych w UE oddziałów przedsiębiorstw z państw pozaunijnych.

System CCCTB ma być dobrowolny i będzie skierowany głównie do międzynarodowych grup przedsiębiorstw o rezydencji w krajach Unii. Ma się przyczynić do usunięcia najistotniejszych problemów podatkowych, które hamują wzrost na jednolitym rynku unijnym.

Wspólne ramy podatkowe przewidują zasady obliczania indywidualnego wyniku podatkowego każdego przedsiębiorstwa (lub oddziału), konsolidacji tych wyników w przypadku istnienia innych członków grupy oraz podziału skonsolidowanej podstawy opodatkowania między wszystkie uprawnione państwa członkowskie.

Jak będzie wyglądało rozliczenie firm?

W przypadku obowiązywania wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych grupy przedsiębiorstw będą stosować jednolity zbiór przepisów podatkowych w całej Unii oraz kontaktować się wyłącznie z jedną administracją podatkową (punkt kompleksowej obsługi). Przedsiębiorstwo, które wybierze możliwość stosowania CCCTB, przestaje podlegać krajowemu systemowi podatku od osób prawnych w zakresie wszystkich kwestii uregulowanych wspólnymi przepisami.

Czy sytem CCCTB ujednolici stawki podatku?

System umożliwi uczciwą konkurencję podatkową na rynku wewnętrznym na podstawie stawek podatkowych, które pozostaną różne w poszczególnych krajach członkowskich. Każde państwo członkowskie będzie stosowało własną stawkę do swojej części podstawy opodatkowania przedsiębiorstw.

Jak to wpłynie na konkurencję podatkową pomiędzy państwami UE?

Różnice w wysokości stawek pozwalają zachować pewien poziom konkurencji podatkowej na rynku wewnętrznym w warunkach przejrzystości stosowanych stawek, co pozwoli państwom członkowskim uwzględnić własną konkurencyjność rynkową oraz potrzeby budżetowe przy ustalaniu wysokości swoich stawek podatkowych. Wpływ na przychody państw członkowskich w rzeczywistości ostatecznie zależeć będzie od kształtu polityki przyjętej przez poszczególne państwa w zakresie ewentualnego dostosowania kombinacji różnych instrumentów podatkowych lub stosowanych stawek. W tym względzie trudno jest przewidzieć dokładne skutki proponowanych rozwiązań dla każdego państwa członkowskiego.

Czy firmy skorzystają, stosując CCCTB?

System CCCTB umożliwi odliczenie kosztów badań i rozwoju w całości i kompensatę strat transgranicznych przez konsolidację dochodów, co zmniejszy podstawę opodatkowania. Obliczenia dokonane na próbie unijnych przedsiębiorstw wielonarodowych wskazują, że z możliwości bezpośredniej kompensacji strat transgranicznych mogłoby skorzystać średnio ok. 50 proc. wielonarodowych grup niefinansowych oraz 17 proc. wielonarodowych grup finansowych. Wprowadzenie systemu przyczyni się do ograniczenia kosztów przestrzegania przepisów w przypadku powtarzających się obowiązków podatkowych średnio o ok. 7 proc.

Jakie są konsekwencje dla krajowych władz podatkowych?

Wprowadzenie opcjonalnego systemu będzie oznaczać dla państw członkowskich konieczność zarządzania przez administracje skarbowe dwoma odrębnymi systemami podatkowymi.