Ustawa o podatku od towarów i usług nakłada na podatników obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie minister finansów zwalnia z obowiązku stosowania kas niektóre grupy podatników (zwolnienia podmiotowe) oraz niektóre czynności (zwolnienia przedmiotowe).

Przepisem obecnie regulującym te zwolnienia jest rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930).

Na mocy tego rozporządzenia dotychczasowe zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych zostaną znacznie ograniczone.

W wyniku tych zmian obowiązkiem stosowania kas rejestrujących w latach 2011 i 2012 objętych będzie wiele nowych branż, a wśród nich m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze, doradcze i pokrewne, medyczne, w zakresie kultury, sportu, usługi księgowe, rachunkowe, sprzedaż biletów na różne imprezy widowiskowe, usługi tłumaczenia, rekrutacji pracowników, detektywistyczne, pogrzebowe, przechowalnie bagażu. Kasy będzie musiała zainstalować także większość podatników rozliczających się na zasadzie karty podatkowej, którzy obecnie nie mają takiego obowiązku (zatrudniający do jednej osoby).

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2011 r., jednak nowe grupy podatników, dla których przewidziano obowiązek stosowania kas fiskalnych, będą mogły jeszcze korzystać ze zwolnienia do końca kwietnia 2011 r.

Minister finansów utrzymał pewne zwolnienia z obowiązku stosowania kas. Kogo dotyczą?

Rzeczywiście wymienione rozporządzenie do 31 grudnia 2012 r. przedłuża zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania m.in.:

– podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1 – 32 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności podlegającej ewidencjonowaniu w świetle art. 111 ust. 1 ustawy był wyższy niż 80 proc.,

– podatników, u których kwota obrotu z działalności podlegającej ewidencjonowaniu w świetle art. 111 ust. 1 ustawy nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł. i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania,

– podatników rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym, jeżeli z działalności podlegającej ewidencjonowaniu nie przekroczą kwoty obrotów w wysokości 20 tys. zł.