Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę poświęconą obowiązkom przy stosowaniu kas rejestrujących. Wynika z niej m.in., że podatnicy przy kupnie urządzeń fiskalnych mogą skorzystać ze specjalnej ulgi.

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących ich terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Natomiast dla podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi z podatku, określono specjalne warunki, których spełnienie umożliwia zwrot określonych przepisami części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Dokonanie zwrotu następuje pod warunkiem:

● posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

● złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

● złożenia zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania,

● rozpoczęcia ewidencjonowania nie później niż w obowiązujących terminach.

Odliczenie kwot może być dokonane w rozliczeniu VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Zwrot kwot następuje na wniosek podatnika wykonującego wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnionego z VAT składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zawierający: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, dane identyfikujące podmiot prowadzący serwis kas oraz który dokonał fiskalizacji kasy, oryginał faktury potwierdzającej zakup wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą, informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Urząd skarbowy podatnikowi wykonującemu te czynności zwolnione dokonuje zwrotu w ciągu 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot w związku z ich wydatkowaniem na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

● zaprzestaną ich używania

● nie dokonują obowiązkowego przeglądu technicznego

● zaprzestaną działalności

● nastąpi otwarcie likwidacji

● zostanie ogłoszona upadłość

● nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału)

● skorzystają z ulgi, niespełniając wszystkich warunków uprawniających do odliczenia.