System przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych (EMCS PL) będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2011 r. dla podmiotów działających w Polsce i innym państwie UE. Od 1 stycznia 2012 r. będzie obowiązkowy także dla przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w kraju. Czym dokładnie jest ten system?

System EMCS PL jest kompleksowym systemem elektronicznej obsługi dokumentacji przemieszczenia wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Ma na celu zastąpienie obecnie funkcjonującego papierowego administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

Jakie korzyści przyniesie nowy system?

Korzyści to przede wszystkim natychmiastowe potwierdzenie odbioru wyrobów, a co za tym idzie szybsze zwolnienie zabezpieczenia akcyzowego, a także rezygnacja z papierowej dokumentacji przemieszczenia. W efekcie podmiot będzie miał mniejsze koszty obsługi przemieszczenia towarów.

Kto będzie zobowiązany do elektronicznych rozliczeń?

Z systemu skorzystają podmioty przemieszczające wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy: podmioty prowadzące składy podatkowe, zarejestrowani odbiorcy i wysyłający. Za pośrednictwem organów z systemu korzystać będą także organizacje międzynarodowe i dyplomaci zwolnieni z obowiązku zapłaty akcyzy.

Czy administracja jest przygotowana do wdrożenia systemu?

Harmonogram pracy jest bardzo napięty. Obecnie testy systemu są na ukończeniu i opracowywane są niezbędne procedury jego obsługi. Dokonywana jest rejestracja użytkowników, przygotowywane jest produkcyjne uruchomienie. Nie ma przeszkód do uruchomienia systemu od 1 stycznia 2011 r. Od 16 grudnia otwarte zostało natomiast środowisko testowe systemu.

Co należy zrobić, aby móc korzystać z systemu?

Podmiot powinien mieć ważny certyfikat podpisu elektronicznego (kwalifikowanego lub klucz do bezpiecznej transmisji danych wydawany przez Izbę Celną w Krakowie) oraz dostęp do internetu. Klucz do bezpiecznej transmisji danych można uzyskać przez złożenie odpowiedniego wniosku do właściwego dla podmiotu naczelnika urzędu celnego. Przed przesłaniem komunikatu do systemu należy zarejestrować się w EMCS PL, składając odpowiedni wniosek do urzędu celnego. Właściwa procedura postępowania została opisana na stronie internetowej MF (www.mf.gov.pl i zakładki podatki/system podatkowy/podatek akcyzowy/System Nadzoru i Przemieszczenia Wyrobów Akcyzowych EMCS).

W jaki sposób można przesyłać komunikaty?

W ramach realizacji projektu przewidziane zostało stworzenie darmowego narzędzia, którym jest generator komunikatów. Podmiot może za jego pomocą wygenerować komunikat (np. e-AD, raport odbioru), a następnie załączyć go do wiadomości e-mail i przesłać do systemu. Głównie w zakresie dużych podmiotów udostępniona zostanie usługa webservice, która pozwala na połączenie systemu EMCS PL z wewnętrznymi aplikacjami podmiotów.

Jakie mogą powstać trudności w związku z wprowadzeniem nowego narzędzia?

Jak przy każdym tego typu przedsięwzięciu mogą pojawić się kwestie związane z niedostateczną wiedzą oraz dostosowaniem się do nowych form działania. Staramy się jednak, pomimo szybkiego tempa realizacji, przeciwdziałać tym potencjalnym zagrożeniom przez szkolenia, materiały informacyjne, podręczniki użytkownika czy filmy instruktażowe. Mamy świadomość, że w pierwszych tygodniach stycznia konieczna będzie pełna mobilizacja zespołu w zakresie pomocy informacyjnej i wsparcia dla podmiotów.

Co zrobić, gdy system przestanie działać?

Na tę okoliczność przewidziana została procedura awaryjna. W przypadku gdy system przestanie działać, podmiot powinien poinformować o tym helpdesk (specjalna komórka do spraw informacji o systemie EMCS PL, zlokalizowana w Izbie Celnej w Łodzi), który dokonuje weryfikacji działania. Gdy awaria zostanie potwierdzona, podmiot może rozpocząć przemieszczanie z użyciem papierowej formy dokumentu elektronicznego. Po przywróceniu dostępności systemu powinien jednak dorejestrować wersję elektroniczną dokumentacji. Mam nadzieję, że procedura ta rzadko będzie wykorzystywana, gdyż dostępność systemu została założona na poziomie 99,7 proc.