TOMASZ STANEK - Od 2011 roku zostanie wprowadzony elektroniczny system kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych – EMCS.
Od 1 stycznia 2011 r. zmienią się zasady kontroli obrotu wyrobami akcyzowymi. Co będzie nowością?
Od początku przyszłego roku wprowadzony zostanie elektroniczny system kontroli przemieszczania wyrobów akcyzowych – EMCS. Nowa forma kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi będzie przebiegała stopniowo. Nowy system będzie miał początkowo zastosowanie w ramach transakcji międzynarodowych. Dopiero od 2012 r. system ten będzie wyłącznie właściwy także w zakresie transakcji krajowych. Założeniem tych zmian jest doprowadzenie do wyeliminowania papierowej formy dokumentowania przemieszczeń, czyli przede wszystkim administracyjnych dokumentów towarzyszących. Dotychczasowy ADT zastąpi e-AD.
Czy każdy obrót wyrobami akcyzowymi będzie podlegał nowej kontroli?
Elektroniczny system stosowany będzie do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych. Oznacza to, że stosowany będzie także chociażby w połączeniu z procedurą eksportu lub importu wyrobów akcyzowych.
Czy ADT przestaną pełnić swoją rolę?
Nie. W transakcjach krajowych dopuszczalne będzie nadal wykorzystanie dotychczasowej papierowej dokumentacji. Taka możliwość będzie istniała do końca przyszłego roku.
Czy to dobrze?
Jest to rozwiązanie racjonalne i niezbędne, zwłaszcza że obecnie znane są jedynie projekty przepisów wykonawczych, nie mówiąc już o możliwości przetestowania przez przedsiębiorców, jak ten system w praktyce funkcjonuje. Nieumiejętne posługiwanie się nowym systemem może doprowadzić do niekorzystnych skutków.
Jakich?
Ujemne skutki błędów mogą wynikać nie tylko z przepisów prawa podatkowego. Błędy chociażby przy tworzeniu projektu e-AD mogą spowodować wstrzymanie procesu przesyłu i odbioru wyrobów, a to może wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu nieterminowych dostaw. Dotkliwą konsekwencją może być też powstanie obowiązku zapłaty akcyzy w razie naruszenia warunków tego przesyłu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Warto także pamiętać, że w sytuacjach awarii systemu niezbędne będzie wystawienie papierowego dokumentu.
Co podatnicy mogą zrobić przed wejściem w życie przepisów?
Warto zebrać niezbędne dane, które zostaną potem wykorzystane w celu sporządzenia e-AD. Przykładowo chodzi o numery VAT organizatora transportu, przewoźnika czy gwaranta. Dane te są niezbędne dla dokonania elektronicznego zajęcia zabezpieczenia, a także uzyskaniu przez organy celne pełnej informacji o przemieszczeniu. Należy pamiętać także o tym, że aby uzyskać dostęp do EMCS, podmiot gospodarczy będzie musiał złożyć wniosek o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z systemem. Nie można także przeoczyć wymogu, że dokumenty przesyłane do systemu powinny być opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym.