Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie informacji umieszczanych w systemie EMCS oraz w e-AD. System EMCS PL to komputerowy system, który powinien być wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, czyli bez zapłaconego podatku akcyzowego. Przedsiębiorcy, by móc z niego korzystać, muszą złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego o rejestrację danych na potrzeby komunikowania się z systemem. Może być on też złożony przez osobę prowadzącą skład podatkowy albo zarejestrowanego wysyłającego i odbiorcę.

Wniosek powinien zawierać dane, które pozwolą zidentyfikować wnioskującego oraz podmiot, który będzie wprowadzał do systemu informacje. Jeżeli wnioskodawca do komunikacji zdecyduje używać nie wizualnego interfejsu naczelnik urzędu, przekaże mu adres szyfrowanego protokołu przesyłania dokumentów hipertekstowych certyfikatu usługi webservice (HTTPS), login i hasło do tej usługi.

Naczelnik wprowadzi dane zawarte w wniosku do Systemu Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED. Wszystkie dokumenty, które przedsiębiorca prześle do systemu, będą opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym albo za pomocą ważnego certyfikatu niekwalifikowanego wydawanego przez dyrektora Izby Celnej w Krakowie. Są to te same certyfikaty jak do systemów Celina, ECS, ICS oraz Intrastat. Rozporządzenie reguluje także szczegółowy zakres informacji, które powinny być dostarczone.

Naczelnik urzędu celnego będzie zobowiązany do wprowadzenia do systemu informacji dostarczonych mu przez przedsiębiorcę w trzech przypadkach.

Po pierwsze, są to informacje dotyczące zakończenia przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenie poboru akcyzy, gdy nie będzie możliwe dokonanie elektronicznego zamknięcia przemieszczenia w systemie.

Po drugie, naczelnik będzie musiał zamieścić dane dotyczące obowiązku zapłaty akcyzy w związku ze stwierdzonymi ubytkami przemieszczanych wyrobów akcyzowych na terytorium kraju.

Trzecią grupę informacji stanowią dane dotyczące przerwania przemieszczenia, przykładowo w przypadku całkowitego zniszczenia lub utraty tych wyrobów.

Z kolei przedsiębiorca odbierający towary będzie musiał poinformować system o nieprzesłaniu w terminie raportu odbioru lub zamiarze odmowy przyjęcia wyrobów akcyzowych lub gdy faktycznie odmówi ich przyjęcia, w szczególności gdy wyroby wskazane w e-AD nie odpowiadają zamówieniu.

Natomiast przedsiębiorca wysyłający wprowadzi do systemu dane dotyczące nieotrzymania w terminie raportu.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 określiło zakres informacji, które trzeba obligatoryjnie umieścić w elektronicznym dokumencie e-AD. Polska zdecydowała, że w e-AD trzeba będzie umieścić dodatkowo informacje.

Informacje zamieszczane w dokumencie e-AD

Dane, które muszą być zamieszczone w e-AD:

● data faktury, czas wysyłki,

● nazwa przedsiębiorcy, który jest pierwszym przewoźnikiem, adres jego siedziby oraz numer VAT,

● numer VAT podmiotu gospodarczego będącego gwarantem i numer akcyzowy, jeżeli podmiot jest podatnikiem akcyzy,

● numer VAT organizatora transportu.