Osoby, które otrzymały zwrot podatku z zagranicy, muszą podatek wykazać w polskim PIT. Jak się ma do tego ulga abolicyjna, którą stosujemy w przypadku metody proporcjonalnego odliczenia?

Obowiązek wykazania zwróconego podatku w zeznaniu PIT dotyczy podatników zarabiających w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa podatkowa przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Jednak konieczność zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy w kontekście ulgi abolicyjnej budzi wiele kontrowersji. Przypomnijmy, że nawet rzecznik praw obywatelskich w piśmie do ministra finansów z 25 lutego 2009 r. prosił o wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Okazuje się, że wbrew celowi ustawy abolicyjnej (tj. zrównania obciążenia podatkowego u wszystkich osób pracujących za granicą) kwestia konieczności zwrotu podatku jest elementem dyskryminującym osoby rozliczające się w Polsce metodą odliczenia proporcjonalnego.

W związku z tym, że wykładnią dominującą w polskim prawie podatkowym jest literalne brzmienie przepisu, a nie cel przyświecający jego uchwaleniu, obowiązek zwrotu podatku, chociaż niezgodny z celem ustawy abolicyjnej, powinien być realizowany, dopóki nie dojdzie do zmiany prawa.

Jakie przepisy nakazują wykazywanie w zeznaniach zwróconego podatku?

Obowiązek zwrotu podatku otrzymanego z zagranicy wynika jednoznacznie z ustawy o PIT. Mówi ona, że podatnik, który odzyskał część albo całość zagranicznego podatku, powinien wpłacić go na konto urzędu skarbowego w odpowiedniej wysokości. Nie chodzi tu zatem o zwrot całej kwoty zagranicznego podatku, ale o wartość, jaka uprzednio – to znaczy za rok podatkowy, za który podatnik otrzymał zwrot podatku – pomniejszyła kwotę podatku należnego fiskusowi, obliczonego zgodnie z zasadami metody odliczenia proporcjonalnego.

Kiedy podatek trzeba wpłacić?

Wpłata odzyskanego podatku następuje w rozliczeniu za rok, w którym doszło do zwrotu podatku, na formularzu PIT-36 w pozycji 172. Oczywiście podatek ten należy wcześniej przeliczyć na złotówki.