Łukasz Zalewski:

Czy doradcy posiadają kompetencje w zakresie spraw celnych i egzekucji administracyjnej?

Tomasz Michalik*:

Doradcy podatkowi są przygotowani do reprezentowania klientów w sprawach celnych i egzekucji administracyjnej, które przecież mają związek z zobowiązaniami podatkowymi. W odniesieniu do spraw celnych w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym sądy administracyjne akceptowały udział doradców podatkowych jako pełnomocników importerów. Było oczywiste, że postępowanie w sprawach celnych związane było pośrednio z zobowiązaniami
podatkowymi importerów, w szczególności w zakresie VAT i akcyzy. Dopiero po pewnym czasie praktyka ta uległa zmianie, ponieważ ustawa o doradztwie podatkowym nie umożliwiała doradcom podatkowym reprezentowania podatników w sądzie administracyjnym w sprawach celnych. Teraz ustawodawca słusznie usuwa to ograniczenie. Dotyczy to w analogiczny sposób także postępowań w sprawach egzekucji administracyjnej.

Czy nowelizacja przewiduje większą możliwość podejmowania działalności gospodarczej przez doradców? 

W tej mierze zmiany są ogromne, ale wynikają z konieczności dostosowania przepisów ustawy do regulacji wspólnotowych. Dziś regułą jest, że doradca podatkowy nie może prowadzić działalności gospodarczej innej niż w zakresie doradztwa podatkowego. Ustawa przewiduje tylko kilka wyjątków. Nowelizacja odwraca tę regułę, przewidując, że doradca może prowadzić każdą działalność gospodarczą, jeżeli tylko spełnione są pewne warunki, czyli: działalność nie powoduje konfliktu interesów, nie narusza niezależności i bezstronności doradcy podatkowego, a także nie pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej.

Doradcy będą mogli też prowadzić działalność w spółkach komandytowo-akcyjnych oraz multidyscyplinarnych. Czy to spowoduje zmianę oferty dla klientów?

Możliwość tworzenia spółek multidyscyplinarnych, tj. spółek doradców podatkowych z adwokatami czy radcami prawnymi, przyczyni się do większej przejrzystości ryn-
ku i atrakcyjniejszej oferty dla klienta. Obecnie doradcy współpracują z adwokatami i radcami, ale z powodu braku podstaw prawnych nie mogą być wspólnikami jednej spółki. 

Jakie korzyści przyniosą klientom spółki multidyscyplinarne? 

Kluczowym elementem jest to, że klient może uzyskać pełną obsługę pod jednych dachem, np. obsługę transakcji, w których prawnicy przygotują ramy prawne, a doradcy podatkowi określą konsekwencje podatkowe. Doradca podatkowy może wesprzeć klienta na etapie postępowania karnego skarbowego i podatkowego oraz przed sądem administracyjnym. Natomiast pełnomocnikiem w sprawach z kodeksu karnego skarbowego, które są często następstwem decyzji organu podatkowego, może być tylko adwokat.

*Tomasz Michalik
przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy