AGNIESZKA POKOJSKA

ŁUKASZ GAJEWSKI

W jakim stopniu księgowa firma outsourcingowa bierze na siebie odpowiedzialność podatkową za swoje działania?

Firma outsourcingowa przejmuje wszelką odpowiedzialność za skutki nienależytej jakości świadczonych usług. Odpowiedzialny za podatki wobec fiskusa jest sam podatnik. Jeśli jednak kary i odsetki powstały w wyniku błędów dostawcy usług księgowych, a nie z faktu, że podatnik nie uiścił prawidłowo naliczonych podatków, klient będzie miał roszczenie zwrotne do firmy outsourcingowej. Odszkodowanie może obejmować nie tylko równowartość kar i odsetek zapłaconych przez klienta fiskusowi, ale w zależności od postanowień kontraktu outsourcingowego także dalej idące kary umowne.

Jak może zostać skonstruowana umowa z firmą outsourcingową, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo podatnika?

Dobra umowa powinna precyzyjnie i wyczerpująco określać przedmiot usługi oraz regulować wszystkie kwestie dotyczące czynności podejmowanych przez dostawcę usług. Warto na wstępie zdefiniować terminy, takie jak np. dzień roboczy, informacje poufne, raport. W kontrakcie należy szczegółowo określić parametry jakościowe (SLA – Service Level Agreement), o które musi zadbać dostawca usług, by jego praca była należycie wykonana. Są to np. terminy oraz wymogi dotyczące dokumentów. Parametrom tym powinny odpowiadać określone sankcje umowne. Możliwe jest również uzależnienie wartości wynagrodzenia dostawcy od poziomu spełnienia wymogów jakościowych. Warto ustalić zasady bieżącej i okresowej kontroli, jakości procesów, a także zobowiązać dostawcę do przeprowadzenia audytu. Umowa powinna umożliwiać rezygnację ze współpracy z firmą outsourcingową.

Jak w tym przypadku może być skonstruowana skuteczna klauzula?

Na przykład, możliwe jest wprowadzenie krótkiego okresu wypowiedzenia bez konieczności jego uzasadniania. Możliwe jest też wprowadzenie podstawy do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku błędów w powierzonych rozliczeniach.

Łukasz Gajewski