ROZMOWA

EWA MATYSZEWSKA

Jak od 1 stycznia 2010 r. zmienił się termin składania informacji podsumowujących w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów?

MAŁGORZATA SOBOŃSKA*

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza bardzo istotną zmianę w zakresie terminów składania informacji podsumowujących VAT-UE. Do tej pory podatnik składał je na bazie kwartalnej – w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Teraz informację podsumowującą trzeba będzie składać w rozliczeniu miesięcznym do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy w zakresie WNT.

Czy to wpływa na zwiększenie obowiązków podatnika?

Tak. Począwszy od 2010 roku podatnicy, których dotyczy obowiązek składania informacji podsumowujących VAT-UE, będą składać w miesiącu dwa rodzaje deklaracji i to w dwóch różnych terminach: informację podsumowującą do 15., a deklarację VAT-7 do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Może to prowadzić do niezgodności danych ujętych w obu deklaracjach i konieczności regularnego korygowania informacji podsumowujących.

Kiedy powstaną niezgodności danych?

Wiadomo, że faktury zakupu (czy w tym przypadku dokumentujące WNT) docierają do podatników z opóźnieniem, mogą np. dotrzeć do podatnika w okresie pomiędzy złożeniem informacji podsumowującej a sporządzeniem deklaracji VAT-7. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał złożyć korektę informacji podsumowującej. I w rozliczeniu za taki miesiąc będzie musiał w efekcie złożyć nie dwa, lecz trzy rodzaje dokumentów w miejsce jednego (tj. deklaracji VAT-7) składanego do tej pory.