● Jeszcze w tym miesiącu organizacje pożytku publicznego otrzymają środki z 1 proc. podatku przekazane w PIT za 2008 rok, składanych do 30 kwietnia. Pieniądze te są rozdysponowywane przez organizacje na różne cele. Jakie?

– Organizacje wybierają różne metody wspierania osób indywidualnych – beneficjentów swoich działań. Jedne przekazują pieniądze bezpośrednio do danej osoby ze wskazaniem, aby wydała je na potrzebne świadczenia, np. operację czy zakup specjalistycznego sprzętu. Inne organizacje same kupują potrzebny sprzęt i przekazują go w darze potrzebującemu.

● Czy otrzymanie takiej pomocy spowoduje powstanie obowiązków podatkowych?

– Przepisy nie przewidują wprost zwolnienia od opodatkowania środków ani świadczeń, jakie beneficjent przyjmuje od organizacji pożytku publicznego. Zatem – co do zasady – powinien odprowadzić podatek.

● O jakim podatku mówimy?

– Jeśli otrzymaliśmy wsparcie w formie darowizny pieniężnej lub niepieniężnej, powinniśmy odprowadzić podatek od spadków i darowizn. W relacji organizacja–osoba fizyczna zastosowanie ma stawka obowiązująca dla III grupy podatkowej. Czyli, jeśli w ciągu pięciu lat otrzymaliśmy od danej organizacji darowiznę lub darowizny, których wartość przekracza 4,9 tys. zł, zapłacimy podatek w wysokości odpowiednio 12 proc. (dla wartości do 10 278 zł), 1233,40 zł i 16 proc. nadwyżki ponad 10 278 zł (dla wartości do 20 556 zł) albo 2877,90 zł i 20 proc. nadwyżki ponad 20 556 zł wartości przedmiotu darowizny.

● A gdy wsparcie miało inną formę niż darowizna?

– Wtedy fiskus może uznać, że otrzymaliśmy nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako tzw. przychód z innych źródeł. Wtedy obowiązuje nas stawka przewidziana przez ustawę o PIT zależna od wysokości naszych dochodów – 18 lub 32 proc.