Podatnik będzie mógł przekazać 1 proc. swojego podatku w korekcie zeznania, pod warunkiem złożenia poprawionej deklaracji w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik może przekazać część swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego w korekcie zeznania złożonej w ciągu dwóch miesięcy. Skrócenie tego terminu zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, który jest po drugim czytaniu w Sejmie.

Zgodnie z projektem, kwoty z tytułu przekazania 1 proc. podatku urzędy skarbowe będą przekazywały organizacjom pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. W rozliczeniu podatkowym za 2008 rok na skutek uwzględniania przekazania 1 proc. także z korekt zeznań składanych w ciągu dwóch miesięcy, organizacje pożytku publicznego musiały czekać na fundusze do końca sierpnia.