– W związku z zaistnieniem zdarzenia losowego pomoc otrzymana z budżetu gminy, a także pomoc z budżetu państwa mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Takim zdarzeniem losowym jest z całą pewnością powódź, która dotknęła niedawno wiele osób w Polsce.

● Czy taka pomoc jest w całości zwolniona?

– Przepisy podatkowe nie przewidują limitu zwolnienia takiej jednorazowej pomocy. Oznacza to, że świadczenia przyznane przez gminę, a także te finansowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz państwo w ramach jednorazowej pomocy materialnej korzystają ze zwolnienia podatkowego w całości.

Zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. i dotyczy świadczeń otrzymanych z tytułu jednorazowej pomocy materialnej finansowanej przez samorząd lub państwo. W przeszłości podobne sytuacje miały już miejsce, a przyznane wsparcie wiązało się z koniecznością wydania osobnego rozporządzenia w celu wyłączenia świadczeń z opodatkowania.

● Jakiego rodzaju świadczenia udzielane przez samorządy będą zwolnione z podatku?

– Gmina może udzielić pomocy w postaci zasiłku celowego. Zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów domowego użytku. Może też być przyznany na drobne remonty i naprawy w mieszkaniu. Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie ma zastosowania kryterium dochodowe. Przepisy nie ograniczają wysokości takiego wsparcia. Gminy mogą zatem ustalić pomoc, biorąc pod uwagę zarówno własne zasoby finansowe, jak i fundusze otrzymane specjalnie na ten cel od państwa, a także rozmiary strat poniesionych przez powodzian.

Zasiłek celowy może być przyznany z urzędu. Potwierdzeniem uzyskania wsparcia w określonej kwocie będzie zatem informacja/pismo wydane przez organ samorządowy. W razie pytań ze strony urzędu skarbowego dokumentacja ta powinna być wystarczającym dowodem w sprawie potwierdzenia uprawnienia do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.