Osoba, która w związku ze stratami powstałymi po powodzi oraz huraganie otrzyma zapomogę od zakładu pracy, nie zapłaci PIT, gdy kwota pomocy nie przekroczy 6 tys. zł.
Minister finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłatami zapomóg dla osób, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej (huraganu, powodzi).
Podatek dochodowy nie będzie pobierany od zapomóg otrzymanych od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek katastrofy naturalnej w kwocie nieprzekraczającej 6 tys. zł.
Katastrofa naturalna definiowana jest jako zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.
Reklama
Podatek nie będzie pobierany od osób fizycznych, które uzyskały dochody (przychody) w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.