ROZMOWA

● Rozliczenie premii pieniężnych pod kątem VAT budzi kontrowersje. Dodatkowo sytuację skomplikowała zmiana art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym faktury dokumentujące transakcję niepodlegającą oraz zwolnioną od podatku, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego. Co ta zmiana oznacza dla przedsiębiorców?

– W teorii dokonanie tej zmiany wydaje się rozwiązaniem właściwym, gdyż art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przed nowelizacją umożliwiał podatnikom samodzielne kształtowanie podatkowych konsekwencji podejmowanych czynności.

W praktyce jednak ta zmiana znajduje uzasadnienie tylko w odniesieniu do precyzyjnych i jasnych regulacji prawnych, które nie budzą wątpliwości podatników je stosujących. Natomiast przepisy odnoszące się do rozliczania premii pieniężnych budzą wiele wątpliwości, zwłaszcza w świetle rozbieżnego stanowiska organów podatkowych i sądownictwa. Tym samym wprowadzona nowelizacja pozbawiła podatników środka, który chronił ich przed niejasnością nie tylko regulacji prawnych odnoszących się do zasad opodatkowania premii pieniężnych, lcze także brakiem jednolitego stanowiska instytucji stosujących takie regulacje.

● Jak nakazują rozliczać premie organy podatkowe, a jak sądy administracyjne?

– Zdaniem organów podatkowych premia pieniężna wypłacana przez sprzedawcę towarów stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług, a zatem jest transakcją opodatkowaną w świetle art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast zdaniem sądów administracyjnych udzielenie takiej premii nie jest związane ze świadczeniem usług przez kupującego, a wypłata premii nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. W związku z tymi rozbieżnościami istnieje ryzyko, że podmiot otrzymujący fakturę za taką czynność nie będzie miał prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego.

● To które stanowisko przedsiębiorca dla własnego bezpieczeństwa i korzyści powinien stosować?

– Korzystniejsze dla podatników jest aktualne stanowisko ministra finansów, prezentowane w interpretacjach indywidualnych. Na jego podstawie podatnicy mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej świadczenie w postaci przekroczenia obrotów, za które wynagrodzenie zostanie wypłacone w formie premii pieniężnej.

Takie stanowisko organów podatkowych może jednak ulec zmianie. Minister może przychylić się do stanowiska prezentowanego w orzecznictwie. W efekcie podatnicy otrzymujący fakturę za taką czynność nie będą mieli prawa do odliczenia wynikającego z niej podatku naliczonego.

Dlatego nadal najbezpieczniejszym dla podatników rozwiązaniem, umożliwiającym odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących wypłatę wynagrodzenie w związku z przekroczeniem ustalonych obrotów jest zwrócenie się do ministra finansów o wydanie interpretacji podatkowej.