JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka prowadzi działalność handlową w całej Polsce, dostarczając do sklepów i sieci handlowych kontrahentów swoje towary. Z wieloma podmiotami spółka ma zawarte umowy, zgodnie z którymi po osiągnięciu przez dany podmiot odpowiedniego poziomu obrotu ze spółką podmiot ten uzyskuje prawo do premii pieniężnej. Podmiot ten wystawia wówczas spółce fakturę VAT, za podstawę opodatkowania przyjmując wysokość premii pieniężnej i doliczając VAT w wysokości 22 proc. Na tej podstawie spółka wypłaca temu podmiotowi premię. Następnie spółka pomniejsza należny od niej VAT o podatek naliczony w fakturach wystawionych przez te podmioty z tytułu premii. Premia wypłacana jest kontrahentom kilka razy do roku za określony w umowie czas bądź jednorazowo w danym roku kalendarzowym, po wyliczeniu wysokości premii z tytułu dokonanych w tym okresie transakcji, i nie dotyczy konkretnej dostawy, a wielu dostaw dokonanych w danym roku.

Czy premia pieniężna płacona kontrahentowi spółki z tytułu osiągnięcia odpowiedniego poziomu obrotu pomiędzy spółką a kontrahentem stanowi wynagrodzenie za usługi świadczone przez kontrahenta na rzecz spółki, za które powinna być wystawiona faktura VAT, a tym samym usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zdaniem podatnika, premia pieniężna płacona kontrahentom z tytułu uzyskania określonego poziomu obrotów pomiędzy spółką a danym kontrahentem jest zapłatą wynagrodzenia za usługę oraz podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów, odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji; świadczenie usług zgodne z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Wypłacana kontrahentom premia pieniężna związana jest z konkretnym zachowaniem tych kontrahentów, tj. nabywaniem towarów bezpośrednio od spółki. Ponadto premia stanowi również gratyfikację za niedokonywanie nabyć towarów od konkurencji spółki. Premia ma więc charakter motywujący do nabywania jak największej ilości towarów od spółki.

Zatem premia pieniężna jest związana z określonymi świadczeniami kontrahentów, tym samym stanowi wynagrodzenie za wykonywanie określonych usług na rzecz spółki. W takiej sytuacji kontrahenci zobowiązani są wystawiać spółce faktury VAT.

Stanowisko podatnika w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 marca 2009 r. (nr IPPP1-443-77/09-2/PR)