INTERPELACJA

Od dłuższego czasu istnieje rozbieżność między Ministerstwem Finansów i sądami administracyjnymi w sprawie opodatkowania premii pieniężnych. MF dotychczas stało na stanowisku, że premie pieniężne zasadniczo są opodatkowane. Oficjalne stanowisko w tej sprawie resort przedstawił w grudniu 2004 r. w interpretacji ogólnej w sprawie stosowania art. 8 i art. 29 ustawy o VAT w odniesieniu do premii pieniężnych wypłacanych nabywcom (nr PP3-812-1222/04/AP/ 4026). Tymczasem wyrokiem z 14 sierpnia 2008 r. (syg. akt III SA/Wa 410/08) orzeczono po raz kolejny, że premie wypłacane przez sprzedawcę w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie są dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi. Tym wyrokiem WSA w Warszawie podtrzymał utrwaloną linię orzeczniczą.

Ministerstwo w odpowiedzi na interpretację poselską (nr 5930) odniosło się do pytania o zmianę swojego stanowiska w sprawie opodatkowania premii pieniężnych i jego dostosowanie do orzecznictwa sądów administracyjnych. Na konieczność wydania nowej interpretacji ogólnej uwzględniającej orzecznictwo sądów administracyjnych wskazywała także Gazeta Prawna.

Resort podkreślił, że z interpretacji ogólnej wydanej w 2004 roku wynika, że badanie skutków podatkowych w VAT w odniesieniu do premii pieniężnych zależy od prawidłowego rozpoznania stanu faktycznego u podatnika. Resort wskazał jednak, że w związku z wyrokami sądów administracyjnych, w których odmiennie orzeczono o zakresie stosowania przepisów ustawy o VAT do premii pieniężnych, kwestie te są obecnie przedmiotem wnikliwej analizy.

MF poinformowało, że po dokonaniu analizy podejmie decyzję odnośnie do ewentualnej konieczności podjęcia dalszych działań zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.