● W jaki sposób rozliczyć podatkowo koszty zniszczonego w magazynie towaru?

- Przede wszystkim wskazać należy na okoliczności, w których nastąpiło zniszczenie towarów. Prawidłowa dokumentacja (np. w postaci protokołu) pozwoli na uzasadnienie przed urzędem, że poniesione uprzednio wydatki na zakup towarów lub spadek wartości remanentu mogą stanowić koszt. W szczególności mogą tu wystąpić dwie sytuacje. Po pierwsze, gdy towary uległy zepsuciu (przeterminowaniu) lub utraciły swą wartość, wskutek czego jako nieprzydatne z punktu widzenia ich wykorzystania w dalszej działalności podatnika, zostały zniszczone. Po drugie, możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy towary uległy zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego, nieprzewidzianego przez podatnika.

● Czy zatem można uznać za koszt podatkowy wartość towarów zniszczonych przez podatnika ze względu na brak ich przydatności?

- Reguła ogólna stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wyliczonych przez ustawodawcę. W związku z tym należy uznać, że wartość towarów zniszczonych z uwagi na to, że nie mogą zostać użyte w toku dalszej działalności podatnika, stanowi koszt uzyskania przychodu. Ustawa nie wymienia bowiem sytuacji zniszczenia towarów nieprzydatnych jako tej, która stanowiłaby negatywną przesłankę dla uznania ich wartości za koszt uzyskania przychodu. To, że środki zainwestowane w zlikwidowane towary nie przeniosły się bezpośrednio na określony zysk, nie ma tu znaczenia, jako że nakłady poczynione były właśnie w celu osiągnięcia przychodów, co wypełnia ustawową definicję kosztów.