ROZMOWA

• Po wyroku ETS w sprawie Magoora podatnicy mogą starać się o zwrot nadpłaconego VAT naliczonego. Czy korekta VAT w tym zakresie będzie mieć skutki w rozliczeniach podatku dochodowego?

- Tak. Kilka dni po wyroku Ministerstwo Finansów opublikowało informację, że brak prawa do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - obowiązującej od 1 maja 2004 r. - w świetle ustaw o podatkach dochodowych uprawniał podatników do uznania takiego nieodliczonego podatku bezpośrednio za koszt uzyskania przychodów bądź w formie odpisów amortyzacyjnych (od wartości początkowej środków trwałych, zwiększonej o kwotę nieodliczonego podatku naliczonego). Jeżeli zatem podatnik podejmie decyzję o wystąpieniu o nadpłatę w podatku od towarów i usług, konieczna będzie stosowna korekta w podatku dochodowym (oczywiście wstecz), bowiem podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i podatek ten - w wyniku następczych zdarzeń - nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

• Ale minister wycofał się z przywołanego stanowiska?

- To prawda. Zamieścił też informację, w której czytamy, że podatnicy, którzy w związku z tym wyrokiem dokonają odliczenia podatku od towarów i usług poprzez dokonanie korekty rozliczenia w tym podatku, nie są zobowiązani do korygowania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym. Kwota zwrotu lub obniżenia podatku w części uprzednio zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów będzie stanowiła przychód w podatku dochodowym w momencie otrzymania zwrotu. Zdaniem MF wynika to wprost z art. 14 ust. 2 pkt 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według których w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie z odrębnymi przepisami naliczony podatek od towarów i usług stanowi przychód w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

• Czy stanowisko resortu znajduje odzwierciedlenie w przepisach?

- Przychód stanowi ta kwota podatku naliczonego (zaliczonego uprzednio do kosztów), która zgodnie z odrębnymi przepisami ustawy o VAT uległa obniżeniu lub zwrotowi.

• Jak to przełożyć na korekty VAT po wyroku Magoora?

- Obecnie, po wyroku Magoora, podatnicy mogą składać korekty deklaracji VAT-7, w których wykażą większą kwotę podatku naliczonego. Wskutek ponownych rozliczeń zwiększy się u nich kwota - uzyskanego już uprzednio - zwrotu lub też zmniejszy kwota wpłaconego do budżetu zobowiązania podatkowego. W tym drugim przypadku drogą, która zezwala im na odzyskanie należnych pieniędzy, jest złożenie wniosku o nadpłatę (w trybie przewidzianym przepisami ustawy Ordynacja podatkowa). Zatem nie możemy powiedzieć, że jest to obniżenie lub zwrot, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

WYROK W SPRAWIE MAGOORA

22 grudnia 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w tzw. sprawie Magoora (C-414/07). Według ETS wszelkie ograniczenia dotyczące odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia oraz użytkowania samochodów, jak również nabywanego do nich paliwa, są sprzeczne z prawem wspólnotowym.