Nie można potrącić podatku naliczonego z faktur dokumentujących budowę, wyposażenie i utrzymanie hotelu, w którym bezpłatnie zostaną zakwaterowani pracownicy – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 29 października 2019 r. (sygn. akt I FSK 1281/17).
Pytanie zadał rolnik będący czynnym podatnikiem VAT, który wyspecjalizował się w uprawie owoców. Zbiory wymagały zatrudnienia pracowników, ale tych brakowało na lokalnym rynku. Rolnik zdecydował się więc zatrudnić Polaków z innej części kraju oraz obcokrajowców. Nie było możliwości wynajęcia noclegu dla nich, więc rolnik postanowił wybudować hotel pracowniczy. Podwładni byliby w nim zakwaterowani bezpłatnie na okres od trzech do sześciu miesięcy.
Rolnik uważał, że bezpłatne udostępnienie hotelu pracownikom nie będzie opodatkowane VAT. Argumentował, że zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT podatek byłby należny wyłącznie, gdyby hotel został bezpłatnie udostępniony na cele inne niż związane z działalnością gospodarczą. W tym wypadku tak nie będzie – tłumaczył.
Sądził również, że będzie mógł odliczyć VAT z faktur dokumentujących budowę, wyposażenie i bieżące utrzymanie hotelu. Przekonywał, że wydatki te będą miały związek z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego, a więc będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT.
Dyrektor KIS potwierdził, że nieodpłatne udostępnienie hotelu pracownikom nie będzie opodatkowane VAT. Przywołał tu m.in. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 października 1997 r. (sygn. akt C-258/95).
Nie zgodził się natomiast z rolnikiem co do prawa do odliczania VAT z faktur dokumentujących budowę, wyposażenie i utrzymanie hotelu. Stwierdził, że poniesione wydatki będą bezpośrednio związane z wykonywaniem czynności nieopodatkowanych VAT. Pośredni związek tych wydatków z czynnościami opodatkowanymi nie ma w tej sytuacji znaczenia – uznał organ.
Przywołał wyrok WSA w Poznaniu z 30 maja 2017 r. (sygn. akt I SA/Po 1604/16), w którym sąd również odmówił prawa do odliczenia VAT z tytułu wydatków na budowę i utrzymanie hotelu, w którym zostali bezpłatnie zakwaterowani pracownicy z Ukrainy.
Dyrektor KIS nie wspomniał natomiast, że wyrok WSA został uchylony 29 października 2019 r. przez NSA (sygn. akt I FSK 1281/17). Sąd kasacyjny orzekł, że „wydatki, jakie skarżący zamierza poczynić na hotel pracowniczy, niewątpliwie będą służyć sprawniejszemu, efektywniejszemu i niezakłóconemu prowadzeniu działalności gospodarczej, skoro podatnik ma problemy ze znalezieniem pracowników na rynku lokalnym, a dodatkowo miejsce położenia zakładu powoduje ograniczone możliwości wynajmu już istniejących lokali”. To oznacza – zdaniem NSA – że poniesienie tych wydatków przez przedsiębiorcę jest związane z czynnościami opodatkowanymi. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 lutego 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.14.2022.1.MM