Deweloper, który nieodpłatnie przekazuje mieszkania swoim wspólnikom, rozlicza VAT od ceny, którą mógłby za nie uzyskać, a nie od kosztu wybudowania – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Chodziło o spółkę deweloperską, która wybudowała budynek z mieszkaniami przeznaczonymi do sprzedaży. Dwa z nich miały zostać wycofane z majątku spółki i przekazane nieodpłatnie na cele osobiste dwóch wspólników.
Przy budowie tych lokali spółka odliczała VAT, a ich nieodpłatne przekazanie miało nastąpić w ramach pierwszego zasiedlenia. Nie było więc wątpliwości, że będzie to dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu. Pytanie dotyczyło jedynie tego, jak ustalić podstawę opodatkowania.
Spółka uważa, że będzie nią koszt wybudowania obu lokali. Wniosek taki wysnuła z art. 29a ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten mówi, że przypadku dostawy, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określony w momencie tej dostawy towarów. Uważała więc, że podstawą opodatkowania nie może być wartość rynkowa tych lokali.
Dyrektor KIS był innego zdania. Zwrócił uwagę na to, że w świetle przywołanego przepisu podstawą opodatkowania jest cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru określone w momencie dostawy towaru, tj. w momencie jego przekazania. To oznacza – stwierdził – że cena nabycia lub koszt wytworzenia towaru muszą być skorygowane na dzień, w którym dochodzi do nieodpłatnego przekazania. Za podstawę opodatkowania spółka powinna więc przyjąć cenę, jaką uzyskałaby za te mieszkania w dniu ich przekazania wspólnikom – uznał.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 marca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.56.2021.2.JM