Podatnik zamierza przekazać na cele osobiste samochód osobowy kupiony w listopadzie 2019 r., przy którego nabyciu odliczył 50 proc. VAT. Czy w związku z tym, że przekazanie to będzie opodatkowane VAT, podatnik może odliczyć część podatku, który nie został odliczony przy zakupie?

Z art. 90b ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy w ciągu 60 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym odpowiednio nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd samochodowy, w odniesieniu do którego kwotę podatku naliczonego stanowiła kwota, o której mowa w art. 86a ust. 1 ustawy o VAT (a więc 50 proc. kwoty podatku, np. z faktury zakupu samochodu), nastąpi zmiana jego wykorzystywania na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej, podatnik jest uprawniony do dokonania korekty kwoty podatku naliczonego odliczonej przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu.
Jednocześnie art. 90b ust. 2 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w art. 90b ust. 1 ustawy o VAT, nastąpi sprzedaż pojazdu samochodowego, uznaje się, że wykorzystanie tego pojazdu zostało zmienione na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty. Sprzedażą w rozumieniu tego przepisu jest przy tym również nieodpłatna dostawa pojazdu samochodowego podlegająca opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe (zob. np. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL3.4012.68.2019.2.MŁ).
Powoduje to, że jeżeli wartość początkowa przedmiotowego samochodu przekracza 15 tys. zł (w przeciwnym bowiem wypadku na podstawie art. 90b ust. 6 ustawy o VAT okres korekty wynosiłby tylko 12 miesięcy, a więc sprzedaż samochodu przez podatnika nastąpiłaby już po zakończeniu okresu korekty), to w związku z podlegającym VAT nieodpłatnym przekazaniem samochodu na cele osobiste podatnik będzie uprawniony do odliczenia części podatku, który nie został odliczony przy nabyciu tego samochodu. Gdyby np. przekazanie samochodu na cele osobiste nastąpiło w lutym 2021 r., to w ramach korekty mogłaby zostać odliczona kwota stanowiąca 45/60 kwoty podatku, która przy nabyciu tego samochodu nie stanowiła – ze względu na brzmienie art. 86a ust. 1 ustawy o VAT – kwoty podatku naliczonego (gdyż luty 2021 r. jest 45. miesiącem, licząc od końca 60-miesięcznego okresu korekty).
Podstawa prawna
art. 7 ust. 2, art. 86a ust. 1, art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2419)