Tylko kilkuset podatników w całej Polsce w ciągu dziewięciu miesięcy skorzystało z uproszczonego rozliczania VAT od importu.
SONDA
Z rozliczenia VAT z tytułu importu towarów bez konieczności fizycznego wpłacania tego podatku na rachunek organów celnych skorzystało tylko kilkuset podatników. Przeważnie są to duże podmioty, obsługiwane przez wyspecjalizowane (tzw. duże) urzędy skarbowe. To wnioski z sondy przeprowadzonej przez GP w izbach skarbowych.

Wiele warunków

Zanim podatnik będzie rozliczał import w deklaracji VAT, musi uzyskać zgodę na stosowanie procedury uproszczonej. Według Beaty Sarny z Izby Skarbowej w Krakowie stosowanie uproszczonego sposobu rozliczania VAT jest uzależnione od spełnienia wielu warunków.
Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie wymienia, że jest to m.in. konieczność uzyskania zaświadczeń o niezaleganiu w składkach ZUS i w podatkach, przedstawienie zabezpieczenia w wysokości równej kwocie podatku, który ma być rozliczony w deklaracji podatkowej, powiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku na powyższych zasadach (później o rezygnacji).
– Po spełnieniu tych warunków VAT należny jest rozliczany w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy – stwierdza Beata Sarna.

Małe zainteresowanie

W całej Polsce zainteresowanie tym uproszczeniem jest niewielkie. Korzysta z niego w sumie kilkunastu podatników. Urzędy skarbowe woj. małopolskiego informują, że zainteresowanie taką formą rozliczenia jest znikome.
– Nawet zapytań w tym zakresie odnotowują niewiele – mówi Beata Sarna.W urzędach skarbowych woj. warmińsko-mazurskiego wystąpiły pojedyncze przypadki korzystania z tej procedury.
– W Urzędzie Skarbowym w Żarach nie ma ani jednego takiego przypadku. W Lubuskim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze, obsługującym tzw. dużych podatników, metodę uproszczonego rozliczenia importu wybrało sześciu spośród 1916 zarejestrowanych w tym urzędzie podatników VAT – stwierdza Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze.
Podobnie jest w innych urzędach. Do pomorskich urzędów skarbowych wpłynęło 11 zgłoszeń podatników w sprawie uproszczonego rozliczania VAT z tytułu importu towarów. W woj. łódzkim jest 29 urzędów skarbowych. Dotychczas z uproszczonego rozliczania VAT importowego skorzystało 42 podatników, z czego 20 podatników jest we właściwości wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (łódzki urząd skarbowy).
W woj. mazowieckim 393 przedsiębiorców skorzystało z uproszczeń. W woj. zachodniopomorskim – 88.
W urzędach skarbowych woj. śląskiego, które zostały zapytane o stosowanie tego rozwiązania, jest tylko jeden taki przypadek (w I US w Gliwicach).
– Zdaniem naczelników urzędów skarbowych w woj. śląskim jest to rozwiązanie korzystne, ale przyczyną jego niewykorzystywania w praktyce jest konieczność złożenia zabezpieczenia na poczet przyszłego podatku – tłumaczy Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach.

Spore korzyści

Zdaniem naszych rozmówców z izb skarbowych trudno jednoznacznie wskazać, czy procedura uproszczonego rozliczania VAT importowego jest korzystniejsza dla podatników niż rozliczanie tego podatku w zgłoszeniu celnym. Według Małgorzaty Komeckiej z Izby Skarbowej w Szczecinie bez wątpienia jest to jedna z możliwości, jaką przewidział ustawodawca, i do podatników należy wybór, z którego sposobu rozliczenia podatku skorzystają i który będzie dla nich lepszym rozwiązaniem.
Korzystanie z prawa do rozliczenia VAT importowego bezpośrednio w deklaracji VAT może stanowić istotne ułatwienie i korzyść finansową dla importerów.
– Pozwala to na poprawę przepływów finansowych przedsiębiorców importujących wyroby gotowe, a następnie przeznaczających je do odsprzedaży poza granice kraju z 0-proc. stawką podatku – argumentuje Anna Niechwiedowicz z Izby Skarbowej w Gdańsku.
Dodaje, że wybór tej formy rozliczenia VAT importowego zależy od indywidualnej sytuacji podatnika tzn., czy jest w stanie spełnić wymagane przepisami warunki.
Również Renata Kostowska uważa, że warto korzystać z tej procedury ze względu na możliwość bezgotówkowego rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej, zmniejszenie obciążenia firmy podatkiem należnym, a tym samym poprawę jej płynności finansowej.