Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie są zwolnione z podatku od towarów i usług.
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy świadczenie usług w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi na zlecenie, które są wykorzystywane do celów biurowych (PKWiU ex 70.32.11) należy opodatkować VAT.
Na podstawie par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) do celów m.in. opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r.
W Dziale 70 załącznika do tego rozporządzenia, pod symbolem 70.32 sklasyfikowano usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie. Zastosowano jednak oddzielne grupowanie tych usług ze względu na rodzaj nieruchomości. Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczonymi na zlecenie posiadają symbol 70.32.11, natomiast niemieszkalnymi – 70.32.12.
Podstawowa stawka VAT wynosi 22 proc. Oznacza to, że 22-proc. VAT należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku. Jednym z przepisów szczególnych jest par. 13 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 212, poz. 1336). Na podstawie tego przepisu zwalnia się od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.11).
Zatem usługa w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi (sklasyfikowana w PKWiU pod symbolem ex 70.32.11 – z wyłączeniem wyceny nieruchomości) korzysta ze zwolnienia z VAT, natomiast usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi jako umieszczone w grupowaniu PKWiU 70.32.12 podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22 proc.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 września 2009 r. (nr IPPP3-443-536/09-2/JK).