Usługi związane z nieruchomościami to usługi bardzo różnorodne, począwszy od montażowo-remontowych, poprzez usługi pośredników, rzeczoznawców, architektów czy inżynierów, skończywszy na usługach oczyszczania. Różnorodność usług związanych z nieruchomościami powoduje, że nie ma do nich zastosowania jednolita stawka VAT. Część z nich opodatkowana jest 22-proc. stawką podstawową, inne korzystają z preferencyjnej 7-proc. stawki podatku. Są też usługi związane z nieruchomościami, które zostały zwolnione z VAT. Natomiast wspólną cechą wszystkich tych usług są zasady określania miejsca ich świadczenia, a w konsekwencji miejsca ich opodatkowania. Zasadą jest, że usługi takie są opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości.
Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Podstawowa stawka VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22 proc. Stawkę tę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku, przy czym przepisy takie zawiera zarówno ustawa, jak też rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o VAT, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych. Należy wskazać, że do celów m.in. opodatkowania VAT, do 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. Usługi związane z nieruchomościami, ze względu na różnorodny charakter, są sklasyfikowane w różnych grupowaniach PKWiU i w konsekwencji opodatkowane są według różnych stawek VAT. Opracowanie dotyczy najbardziej popularnych usług związanych z istniejącymi nieruchomościami: usług pośredników, zarządców, rzeczoznawców, osób zajmujących się oczyszczaniem czy remontem.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Stawki VAT na usługi związane z nieruchomościami