Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Podstawowa stawka VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22 proc. Stawkę tę należy stosować, jeżeli brak jest przepisu szczególnego określającego obniżoną stawkę podatku lub zwolnienie od podatku, przy czym przepisy takie zawiera zarówno ustawa, jak też rozporządzenie ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o VAT, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych. Należy wskazać, że do celów m.in. opodatkowania VAT, do 31 grudnia 2010 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. Usługi związane z nieruchomościami, ze względu na różnorodny charakter, są sklasyfikowane w różnych grupowaniach PKWiU i w konsekwencji opodatkowane są według różnych stawek VAT. Opracowanie dotyczy najbardziej popularnych usług związanych z istniejącymi nieruchomościami: usług pośredników, zarządców, rzeczoznawców, osób zajmujących się oczyszczaniem czy remontem.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Stawki VAT na usługi związane z nieruchomościami