Spełnienie określonych warunków decyduje o tym, czy dane zdarzenie gospodarcze powinno podlegać podatkowi od towarów i usług. Kto i kiedy staje się podatnikiem VAT?
Mirosław Michna
doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG
Określając to, czy dane zdarzenie gospodarcze powinno być opodatkowane VAT, należy rozpatrzyć dwa aspekty konkretnej czynności. Po pierwsze, czy wystąpiła czynność podlegająca opodatkowaniu definiowana jako dostawa towarów i usług. Po drugie, czy dostawa taka dokonywana jest przez podatnika działającego w takim charakterze. Ważne dla ustalenia zakresu opodatkowania VAT staje się określenie, kto i od kiedy staje się podatnikiem VAT. Przepisy ustawy o VAT jako podatnika określają: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Dla przyjęcia, że dana osoba występuje jako podatnik, warunki te muszą być spełnione łącznie.
Podatnikiem VAT jest zatem każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą – rozumianą jako działalność profesjonalną prowadzoną w sposób ciągły i zorganizowany, z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy (wielokrotny); wykonuje działalność w sposób samodzielny; bez względu na cel oraz jej rezultaty (status podatnika dotyczy zatem również podmiotów działających na zasadzie non profit).
Co istotne, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy nie są podatnikami wyłącznie w zakresie realizowanych zadań publicznoprawnych. Występują zaś jako podatnicy w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Nawet w przypadku, gdy dany podmiot spełnia wszelkie kryteria do uznania za podatnika VAT, podlega on zwolnieniu z tego podatku, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonego limitu (100 tys. zł dla 2010 roku). Status podatnika zwolnionego z uwagi na nieprzekroczenie limitów obrotu zwalnia z obowiązku rejestracji do VAT. Nie zwalnia jednak z obowiązku prowadzenia dziennej ewidencji sprzedaży.