Podatek od towarów i usług jest skomplikowany, ale jednocześnie ustawa o VAT oferuje sporo rozwiązań, które mogą uprościć rozliczanie tego podatku. Jako przykład można wymienić możliwość rozliczania VAT z tytułu importu towarów w deklaracji (brak konieczności zapłaty podatku w gotówce do urzędu celnego – oszczędność na przepływach pieniężnych), rozliczanie dostaw dokonywanych za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego, ulga na złe długi czy też zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25 dni.

Uproszczeniem jest również możliwość składania deklaracji kwartalnych. Dotyczy to podatników, którzy wybrali metodę kasową rozliczenia VAT. Składają oni w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Podatnicy inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego.

– Niestety, wykorzystanie tych uproszczeń jest nadal niewielkie – stwierdza Tomasz Siek, menedżer w zespole VAT firmy Deloitte.

Ekspert dodaje, że jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest szczególny nacisk na formalizm stosowania wymienionych rozwiązań. Możliwość ich zastosowania jest zazwyczaj obwarowana licznymi warunkami lub zastrzeżeniami, których spełnienie może być utrudnione (np. w celu skorzystania z ulgi na złe długi niezbędne jest wysłanie łącznie czterech zawiadomień – dwóch do dłużnika i dwóch do urzędu skarbowego). Prowadzi to do sytuacji, w której teoretycznie przedsiębiorcy mają do dyspozycji wiele uproszczeń, a w praktyce korzystają z nich tylko nieliczni.

Na przyszłość należy mieć nadzieję, że ułatwienia w dokonywaniu rozliczeń podatkowych będę jednym z priorytetów naszego ustawodawcy. Przykład innych krajów UE uczy, że jest do jeden z warunków rozwoju przedsiębiorczości.

Badanie polskiego systemu podatkowego

Chcąc aktywnie brać udział w dyskusji na temat poprawy polskiego systemu podatkowego, Deloitte razem z „Dziennikiem Gazetą Prawną” postanowił zbadać opinie polskich przedsiębiorców na ten temat. Ankieta stworzona na potrzeby tego badania dotyczy najistotniejszych kwestii związanych z rozliczeniami podatkowymi w Polsce. Na bieżąco będziemy na łamach „DGP” informować o danych zebranych w ankietach. Zachęcamy do udziału w badaniu. Szczegóły na stronie www.deloitte.com/pl/polskisystempodatkowy