Od momentu wejścia Polski do UE transgraniczne transakcje towarowe pomiędzy polskimi podatnikami VAT a podatnikami z innego kraju członkowskiego nie są traktowane jako import i eksport. Jak rozliczane są transakcje wewnątrzwspólnotowe?
Mirosław Michna
doradca podatkowy, partner, Doradztwo Podatkowe KPMG
Transakcje wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów podporządkowane zostały zasadom neutralności, jednokrotnego opodatkowania oraz opodatkowania transakcji w miejscu konsumpcji.
Reklama
W praktyce oznacza to, że w sytuacji gdy towary dostarczane są przez polskiego podatnika VAT zarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrz-wspólnotowych na rzecz nabywcy zarejestrowanego jako podatnika VAT w innym kraju członkowskim polski podatnik może zastosować stawkę 0 proc. Transakcja taka będzie zatem neutralna dla polskiego podatnika VAT, który odzyska podatek naliczony, nie obciążając jednocześnie swojej transakcji polskim podatkiem. Odpowiednio podatnik unijny w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkuje otrzymany towar według stawek VAT obowiązującego w tym kraju, uzyskując co do zasady prawo do odliczenia takiego podatku w momencie jego naliczenia.
W sytuacji gdy nabywcą jest ostateczny konsument lub inny podmiot tak traktowany – a więc niemający statusu podatnika VAT (lub z nim zrównanego), dostawa podlega opodatkowaniu w kraju wysyłki. Zgodnie z polską ustawą o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Nabywcą towarów jest podatnik lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika.
Odpowiednio przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju do innego kraju UE w wykonaniu dostawy towarów, pod warunkiem że nabywca towarów jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej.