Organ podatkowy, który zwraca nierezydentowi VAT po terminie, musi zapłacić odsetki.
Przekroczenie terminu na zwrot VAT dotyczy zarówno polskich podatników, jak i podatników zagranicznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Jeśli zatem naczelnik urzędu skarbowego nie zwrócił różnicy podatku naliczonego nad należnym w terminie, to podatnikowi należy się oprocentowanie. Nie ma znaczenia, czy VAT należało zwrócić podatnikowi polskiemu, czy zagranicznemu. Na zasadę niedyskryminacji podatników z innych państw zwracał uwagę Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sprawa C-390/96), który przyznał, że państwo członkowskie nie może stosować innych zasad oprocentowania nieterminowego zwrotu VAT wobec podatników zagranicznych. Co więcej, jak orzekł WSA, zasady te mają zastosowanie do obecnego stanu prawnego, jak również do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2010 r.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 679/10