Od jutra zaczną obowiązywać przepisy zwalniające z VAT kwoty pozyskane przez organizacje pożytku publicznego przez SMS-ową zbiórkę publiczną.
Zwolnienie dla SMS-ów charytatywnych oraz połączeń głosowych wprowadza rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z 2 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 96, poz. 623).
Krzysztof Komorniczak, doradca podatkowy, prezes ECDDP, przypomina, że zwolnienie z VAT usług o podwyższonej opłacie, określonych w prawie telekomunikacyjnym, dotyczy jedynie kwoty należnej z tytułu wykonanej usług, która przekracza kwotę zatrzymywaną przez operatora.
– Kwota zatrzymywana przez operatora podlega opodatkowaniu według podstawowej 22-proc. stawki VAT – dodaje.
Zwolnienie w zakresie poboru podatku będzie mogło mieć zastosowanie pod warunkiem spełnienia kilku wymogów określonych w rozporządzeniu. Przede wszystkim operator telekomunikacyjny musi zawrzeć pisemną umowę z organizacją pożytku publicznego (OPP) dotyczącą przekazania tej organizacji kwoty należnej ze zbiórki publicznej. Oprócz tego operator powinien posiadać kopię pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przez OPP.
Kwota otrzymana za wykonane usługi powinna zostać w ciągu 45 dni od końca miesiąca, w którym dostawca usługi otrzymał tę kwotę, przekazana na rachunek bankowy OPP. Na fakturze VAT zostanie wyszczególniona wartość połączeń na podane w umowie numery z uwzględnieniem m.in. kwot, które mają być przekazane OPP.
Darczyńca nie może otrzymywać innego świadczenia w zakresie realizacji połączeń charytatywnych, w tym m.in. prawa do udziału w losowaniu nagród.