Za wydanie zaświadczenia w celu rejestracji samochodu nabytego w innym państwie UE trzeba zapłacić 160 zł.
Osoba, która kupiła samochód w innym państwie Unii Europejskiej, aby go zarejestrować w Polsce, musi dopełnić formalności w urzędzie skarbowym. Konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o zapłacie VAT lub o braku takiego obowiązku. Jego wydanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 160 zł. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16911/10) podkreśliło, że wysokość tej opłaty odzwierciedla istotę dokonanych czynności towarzyszących merytorycznej ocenie dostarczonych dokumentów i wydaniu zaświadczenia na druku VAT-25.
W przypadku nowego środka transportu VAT powinien być rozliczany w państwie członkowskim przeznaczenia bez względu, jaki jest status podatkowy nabywcy takiego środka transportu. Z uwagi na wspólnotową definicję nowego środka transportu, która obejmuje np. pojazdy kilkuletnie, ale z bardzo małym przebiegiem, istnieje konieczność weryfikowania, czy sprowadzony konkretny pojazd jest pojazdem, w stosunku do którego w Polsce powinien być rozliczony VAT. Także osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która sprowadziła na terytorium Polski pojazd spełniający kryteria uznania go za nowy środek transportu, w związku z tą czynnością jest zobowiązana do uiszczenia VAT. Oznacza to, że w tym wypadku nie można zastąpić obowiązku uzyskania zaświadczenia oświadczeniem osoby fizycznej o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.