Poprawianie błędów w fakturach VAT następuje przez wystawienie faktury lub noty korygującej. W praktyce często dochodzi też do anulowania faktur.
Podatnik od kilku lat prowadzi firmę. Miesięcznie wystawia kilka tysięcy faktur. Przez błąd w programie komputerowym faktury z jednego dnia zawierają błąd. Podatnik chce anulować wszystkie dokumenty z tego dnia.
– Czy mogę anulować wystawione faktury VAT – pyta pan Mariusz z Katowic.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) skorygowanie danych zawartych na fakturze możliwe jest przez wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej (wystawianej przez nabywcę). Marcin Brzezin, doradca podatkowy, konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego, zwraca uwagę, że przepisy te nie odnoszą się natomiast bezpośrednio do możliwości anulowania faktur, która jest powszechnie akceptowana zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy.
– Zgodnie z przyjętą praktyką anulowane mogą być wyłącznie faktury, które nie zostały wprowadzone do obrotu prawnego – zastrzega Marcin Brzezin.
Oznacza to w szczególności faktury, które w ogóle nie zostały przekazane do nabywców lub też faktury, które zostały co prawda przesłane do kontrahentów, ale nie zostały przez nich zaakceptowane i zostały odesłane bez uwzględniania w odpowiedniej ewidencji. W każdym przypadku kluczowe jest, aby zarówno oryginał, jak i kopia faktury znajdowały się u ich wystawcy.
Z technicznego punktu widzenia anulowanie faktury może zostać dokonane przez przekreślenie zarówno oryginału, jak i kopii faktury oraz dokonaniu na nich adnotacji uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie – podpowiada Marcin Brzezin.
Jego zdaniem tak anulowana faktura nie jest uznawana za fakturę wystawioną w rozumieniu art. 108 ustawy o VAT, nie stanowiąc tym samym podstawy do zapłaty wykazanego w niej podatku. Uznaje się bowiem, że przez wystawienie faktury należy rozumieć jej sporządzenie oraz przekazanie innemu podmiotowi (nabywcy towaru lub usługi). Podejście takie wynika z sankcyjnego charakteru cytowanej regulacji, która ma wyeliminować sytuację, w której wystawca faktury nie płaci VAT pomimo naliczenia go na fakturze, nabywca zaś odlicza VAT z takiej faktury. Jeśli oryginał faktury – podkreśla Marcin Brzezin – nie został w ogóle przekazany do nabywcy lub też został przez niego odesłany bez odliczenia podatku naliczonego, ryzyko to nie występuje.
Ważne!
W przypadku gdy przedsiębiorca wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązany do jego zapłaty. Przepis ten stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego