Od 1 stycznia 2011 r. podatnicy będą mogli przechowywać faktury w dowolny sposób, pod warunkiem zapewnienia ich autentyczności oraz integralności treści.
Od nowego roku zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2010 r. wprowadzające zmiany do rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 244, poz. 1627). Wynika z niego, że podatnicy przesyłający faktury do akceptacji w formie elektronicznej nie będą musieli podpisywać ich bezpiecznym podpisem elektronicznym lub stosować zasad wymiany danych elektronicznych (EDI).
Wyjaśnijmy, że zgodnie z par. 6 ust. 1 tego rozporządzenia nabywcy towarów i usług od podatnika czynnego VAT mogą wystawiać faktury stwierdzające dokonanie dostawy towarów lub świadczenia usług oznaczone jako fakturaVAT, jeśli nabywca towarów lub usług spełni określone w przepisach wymogi, m.in. podpisze umowę upoważniającą do wystawiania faktur, faktur korygujących i duplikatów.
W umowie należy m.in. określić, że nabywca będzie przedstawiał sprzedawcy lub usługodawcy oryginał i kopię faktury do jej akceptacji.
Akceptację można też przesłać elektronicznie. Jak wynika z nowelizacji rozporządzenia, akceptacja nie będzie musiała być podpisana bezpiecznym e-podpisem (nie będzie też konieczne stosowanie zasad EDI). Podobnie nie trzeba będzie stosować e-podpisu do wysyłanych elektronicznie faktur stwierdzających dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ponadto zrezygnowano z oznaczania faktur VAT wyrazami „oryginał” i „kopia”.
Nowelizacja rozporządzenia przewiduje też zmiany dotyczące przechowywania faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów (par. 21). Podatnicy będą mogli je przechowywać w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur, łatwe ich odszukanie oraz bezzwłoczne udostępnienie organom podatkowym i kontroli skarbowej. Kolejną zmianą korzystną dla podatników jest możliwość przechowywania faktur w formie elektronicznej za granicą. Należy jednak zapewnić do tych faktur dostęp on-line.
Ważne!
Autentyczność pochodzenia oznacza pewność co do danych dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy, a integralność treści faktury oznacza, że nie zmieni się jej treść