Przepisy podatkowe nie wyłączają prawa do złożenia spóźnionej deklaracji VAT w trakcie trwania kontroli czy postępowania podatkowego.
U podatnika prowadzona jest kontrola podatkowa.
– Czy w jej trakcie mogę złożyć deklarację VAT, o której zapomniałem – pyta pan Marian z Chojnic.
Prawo do dokonania korekty deklaracji ulega zawieszeniu na czas kontroli. Oznacza to, że w czasie trwania kontroli podatkowej lub skarbowej podatnik nie może złożyć korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą. Jak podkreśla Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, ograniczenie to dotyczy jedynie deklaracji korygujących i nie odnosi się już do deklaracji pierwotnej, czyli deklaracji składanej po raz pierwszy za dany okres rozliczeniowy. Zatem przepisy prawa podatkowego nie przewidują ograniczenia dotyczącego możliwości złożenia deklaracji w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.
– Jeżeli taka deklaracja zostanie złożona, organ podatkowy będzie musiał ją przyjąć bez możliwości odmawiania jej skuteczności – wyjaśnia ekspert.
Zdaniem Pawła Jabłonowskiego trzeba mieć na uwadze, że ewentualna decyzja, która określi wysokość zobowiązania podatkowego, będzie miała na gruncie tego zobowiązania takie same skutki, jak złożenie przez podatnika niezłożonej uprzednio deklaracji.
– Nie zmieni się podstawa opodatkowania ani zasady naliczania odsetek za zwłokę – mówi Paweł Jabłonowski.
Może zrodzić się pytanie, czy opłacalne jest składanie deklaracji, jeżeli w stosunku do danego podatnika zostało już wszczęte postępowania lub kontrola podatkowa.
– Odpowiedź jest twierdząca, ponieważ skraca się okres naliczania odsetek za zwłokę – odpowiada ekspert.
Ponadto należy pamiętać, że przepisy kodeksu karnego skarbowego inaczej kwalifikują opóźnienie w złożeniu deklaracji, a inaczej niezłożenie tej deklaracji w ogóle. W tym pierwszym przypadku działanie podatnika jest traktowane jako wykroczenie, natomiast w drugim – już jako przestępstwo skarbowe.
Podstawa prawna
Art. 81b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).