Fiskus może pomijać transakcje stanowiące nadużycie prawa przy ocenie rozliczeń VAT. Kiedy będziemy mieć do czynienia z takim nadużyciem?
Koncepcja nadużycia prawa w VAT została wskazana w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Halifax (C-255/02). Trybunał stwierdził, że VI Dyrektywa powinna być interpretowana w ten sposób, że sprzeciwia się ona prawu podatnika do odliczenia podatku od wartości dodanej, jeżeli transakcje, z których wynika to prawo, stanowią nadużycie.
Definiując nadużycie prawa w VAT Trybunał sformułował dwa warunki. Po pierwsze, dane transakcje, mimo że spełniają formalne przesłanki przewidziane w przepisach dyrektywy i ustawodawstwa krajowego transponującego tę dyrektywę, muszą skutkować uzyskaniem korzyści podatkowej, której przyznanie byłoby sprzeczne z celem tych przepisów.