Sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowią dostawę towarów – orzekł NSA w składzie siedmiu sędziów.
Sprawa, którą zajął się sąd, budziła wątpliwości w orzecznictwie odnośnie do tego, czy sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz udziału we współwłasności budynków stanowi dostawę towarów czy świadczenie usług. W konsekwencji czy udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu i posadowionego na tym gruncie budynku mieści się w definicji towaru w rozumieniu ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).
Odpowiednie zaklasyfikowanie wskazanego typu transakcji ma kluczowe znaczenie dla oceny, czy przy sprzedaży udziału można stosować zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Zwolnienie to obejmuje co do zasady dostawę budynków, budowli lub ich części. Teoretycznie więc nie mogłoby odnosić się do uznania takiej transakcji za świadczenie usługi. Jednak zdaniem podatnika, który złożył skargę do NSA, udział w nieruchomości, jest niematerialny i dlatego nie może być uważany za towar.