Nieodpłatne przekazanie służbowego auta na cele prywatne nie jest uznawane za odpłatną dostawę towarów, tym samym czynność ta nie podlega VAT.
Czynny podatnik podatku od towarów i usług wykorzystywał w działalności gospodarczej samochód osobowy, od którego przy nabyciu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT. Obecnie podatnik przekazuje pojazd na cele prywatne.
– Czy nieodpłatne przekazanie auta na cele prywatne stanowi dostawę podlegającą VAT?
Według resortu finansów przez dostawę towarów rozumie się też przekazanie nieodpłatnie towarów należących do przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) inne darowizny,
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.
Jeśli podatnik nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu samochodu, to nieodpłatne przekazanie pojazdu na cele prywatne nie jest uznawane za odpłatną dostawę towarów, tym samym czynność ta nie podlega VAT.
Podstawa prawna
Art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).