Żadna organizacja pożytku publicznego (OPP), która podczas zbiórek publicznych otrzyma towary lub gotówkę, nie będzie musiała rozliczać VAT. Takie zmiany przewiduje projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
Z podatku zwolniona będzie – tak jak dziś – dostawa towarów, z wyłączeniem rzeczy wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym (np. papierosy, alkohol), dokonywana przez organizacje pożytku publicznego. Pod warunkiem, że zostały one nabyte przez te organizacje jako darowizny rzeczowe pochodzące ze zbiórek publicznych lub za środki pieniężne pozyskane z takich zbiórek.
Minister Jacek Rostowski podjął także decyzję o przygotowaniu rozporządzenia zakładającego zwolnienie z VAT licytowanych przez OPP towarów, które organizacje te otrzymały jako darowizny.
– To kolejna, po zwolnieniu z VAT charytatywnych SMS-ów, dobra wiadomość płynąca z ministerstwa dla wszystkich fundacji czy stowarzyszeń, które w ramach zbiórek publicznych pomagają potrzebującym – mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy MF.
Jednocześnie dodaje, że nowym warunkiem dla zastosowania zwolnienia będzie to, aby środki pozyskane z dostawy towarów były w całości przeznaczone na cel zbiórki określony w wydanym pozwoleniu na jej przeprowadzenie, a organizacja nie naruszała przepisów o zbiórkach publicznych.
Warto dodać, że zwolnienie obowiązuje w odniesieniu do towarów:
● których wartość rynkowa uwzględniająca podatek przekracza 2 tys. zł – wyłącznie w przypadku gdy organizacja pożytku publicznego ma dokumentację pozwalającą na identyfikację darczyńcy i potwierdzającą dokonanie darowizny, a w przypadku darowizny z terytorium państwa trzeciego ma dodatkowo dokument celny, z którego wynika, że import tych towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy o VAT;
● pod warunkiem że nabycie przez organizację pożytku publicznego zostało udokumentowane posiadaną fakturą lub dokumentem celnym potwierdzającym, że import towarów nie korzystał ze zwolnień, o których mowa w art. 81 ustawy o VAT.
Zmiany w rozporządzeniu mają wejść w życie z dniem ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak zwolnienie będzie mogło być stosowane do dostaw zrealizowanych od 3 listopada 2011 r.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach międzyministerialnych