Do zwrotu VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej należy stosować przepisy dotyczące nadpłat – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Spór dotyczył zwrotu VAT za 2004 i 2005 r. Spółka nie odliczyła wtedy VAT od leasingowanych samochodów i paliwa. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Magoora okazało się że miała takie prawo. Złożyła więc korektę deklaracji i wnioski o zwrot VAT. Organy podatkowe odmówiły jednak wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu, ponieważ uznały, że zobowiązanie za rok 2004 przedawniło się z końcem 2009 r., a za 2005 r. – z końcem 2010 r. Organy powołały się na art. 70 ust. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), z którego wynika, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Sąd nie zgodził się z organami podatkowymi. Wyjaśnił, że Ordynacja podatkowa nie określa terminu na zwrot VAT po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie może być jednak tak, że termin na złożenie wniosku o zwrot podatku biegnie, mimo że podatnik nie miał możliwości zapoznania się z wyrokiem TSUE.
Sąd wyjaśnił, że dopiero po opublikowaniu wyroku podatnikowi będą przysługiwały określone prawa. Zdaniem WSA w sprawie zwrotu VAT po wyroku TSUE zastosowanie będzie miał art. 74 Ordynacji podatkowej dotyczący nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia trybunału. Skarżąca będzie więc mogła odzyskać podatek.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 24 maja 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2434/11.