Jeśli firma płaci w wyższej kwocie należny VAT wcześniej, niż wynika to z ustawowych obowiązków, to urząd skarbowy nie może cały czas naliczać odsetek od istniejącej zaległości podatkowej. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra finansów w sprawie interpretacji podatkowej.
Sędzia Janusz Zubrzycki podkreślił, że trudno zgodzić się z sytuacją, że Skarb Państwa, dysponując kwotą pieniężną, będzie jeszcze naliczał odsetki od zaległości podatkowej, czekając, aż podatnik złoży wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Stąd też interpretacja ministra finansów nie może pozostać w obrocie prawnym. Sąd wojewódzki słusznie tę interpretację uchylił.
Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 76a par. 2 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje po pierwsze z dniem powstania nadpłaty (np. zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej i złożenia deklaracji) oraz po drugie z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty.
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli przedsiębiorca wcześniej rozliczył podatek, to należy uwzględniać zasady konstytucyjne – sprawiedliwości i proporcjonalności.
Tak więc w sytuacji rozliczenia przez podatnika z tytułu określonej czynności należnego VAT wcześniej, niż powstał obowiązek zapłaty. Zaliczenie tej nadpłaty na poczet zaległości podatkowej następuje na podstawie art. 76a par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Ma to zatem miejsce z dniem powstania nadpłaty, tzn. z dniem zapłaty podatku w wysokości nienależnej lub w wysokości wyższej od należnej, a nie tak jak uważa minister finansów – z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Od momentu powstania nadpłaty nie mogą więc być dalej naliczane odsetki.
Zgodnie z art. 76a par. 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej nadpłata powstaje z dniem zapłaty podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej, a także z dniem złożenia zeznania rocznego – dla podatników PIT i CIT, czy deklaracji VAT – dla rozliczających ten podatek.
Wyrok jest prawomocny.
W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 września 2012 r. sygn. akt I FSK 713/12.